Nieuwsbrief 6-11-2016

OVERKWARTIER VAN GELRE

Jaargang 6 Nieuwsbrief 2016-4

Postadres secretariaat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

BESTE LEDEN

 

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

MARIENSTRASSE 1

47669 WACHTENDONK-WANKUM

ZATERDAG 10 DECEMBER 2016

 

Aanmelding voor deze vergadering (of afmelding) is nodig en kan uitsluitend per

email t/m zaterdag 3 december 2016, te versturen aan:

secretaris@overkwartiervangelre.nl

Heeft u problemen om er te komen, neem dan met ons contact op.

 

UITNODIGING

 

Conform van de Statuten nodigt het bestuur u van harte uit voor bovengenoemde

vergadering. Aanvang om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.45 uur.

 

AGENDA

1. OPENING

- De overgebleven bestuursleden hebben besloten om voor deze vergadering

Harrie Huijs als waarnemend voorzitter aan te wijzen.

- Opening der vergadering door de waarnemende voorzitter en vaststelling van

het aantal aanwezige leden.

 

2. MEDEDELINGEN

Op 16 oktober 2016 is Lucien Pijper teruggetreden als 1e voorzitter en

bestuurslid.

Op 18 oktober 2016 is Michael Bosch teruggetreden als 2e penningmeester en

bestuurslid.

Als er tijdens deze vergadering niet in de ontstane vacatures kan worden

voorzien, zal het bestuur een stemgerechtigd lid uitnodigen de open plaats in

te nemen en de werkzaamheden waar te nemen tot de eerstvolgende

jaarvergadering. Wie is hiertoe bereid ?

 

3. BESTUURSVERKIEZING

Wij zoeken nog steeds kandidaten M/V voor uitbreiding van het bestuur naar zes

personen. Bent u diegene die in dit bestuur zitting wil nemen. Neem dan contact

op met ons. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering

persoonlijk bij de secretaris aanmelden. Schriftelijk of via email kan dat tot 3

dagen voor deze buitengewone algemene leden vergadering.

 

4. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE

Ger Cootjans is benoemd tot mei 2017 als lid van de kascontrolecommissie. Het

lidmaatschap van Mathieu Beeren, lid van de kascontrolecommissie tot mei 2018,

eindigt door opzegging van zijn lidmaatschap op 31.12.2016. Er is dus een

vacature. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering

persoonlijk aanmelden bij de secretaris.

 

5. WEBSITE

6. RONDVRAAG

7. SLUITING DER VERGADERING

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Ellen Faessen-ter Horst

1e Secretaris

OVERKWARTIER VAN GELRE

Jahrgang 6 Rundbrief 2016-4

Postanschrift Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Anschrift: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDER

 

AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

MARIENSTRASSE 1

47669 WACHTENDONK-WANKUM

SAMSTAG DEN 10. DEZEMBER 2016

 

Die Anmeldung für diese Versammlung (oder Abmeldung) ist erforderlich und

kann nur per e-mail bis einschließlich Samstag den 3. Dezember 2016 zu senden

an: secretaris@overkwartiervangelre.nl

Haben Sie Probleme dort zu gelangen, so kontaktieren Sie uns bitte.

 

EINLADUNG

 

Gemäß der Satzung lädt der Vorstand Sie herzlich ein für obengenannte

Versammlung. Anfang um 14.00 Uhr. Der Raum ist geöffnet ab 13.45 Uhr.

 

TAGESORDNUNG

1. ERÖFFNUNG

- Die verbleibenden Vorstandsmitglieder haben beschlossen für diese

Versammlung Harrie Huijs als amtierender Vorsitzender anzuweisen.

- Eröffnung der Versammlung durch den amtierenden Vorsitzenden und

Bestimmung der Anzahl anwesenden Mitglieder.

 

2. MITTEILUNGEN

Am 16. Oktober 2016 ist Lucien Pijper zurückgetreten als 1. Vorsitzender und

Vorstandsmitglied.

Am 18. Oktober 2016 ist Michael Bosch zurückgetreten als 2. Schatzmeister und

Vorstandsmitglied.

Indem die offenen Stellen nicht erfüllt werden können, wird der Vorstand ein

Wahlgerechtigtes Mitglied einladen die offene Stelle einzunehmen und die Arbeit

wahrzunehmen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung. Wer ist hierzu bereit?

 

3. VORSTANDSWAHL

Wir suchen immer noch Kandidaten M/W zur erweiterung der Anzahl

Vorstandsmitglieder nach 6 Personen. Sind Sie derjenige der in diesem Vorstand

beitreten möchte, kontaktieren Sie sich uns bitte. Sie können sich bis 10 Minuten

vor Anfang der Versammlung persönlich beim 1. Sekretär melden. Schriftlich oder

per e-mail kann dies bis zu 3 Tagen vor Anfang dieser ausserordentlichen

Mitgliederversammlung.

 

4. BERUFUNG KASSENPRÜFUNGSKOMITTEE

Ger Cootjans wurde bis Mai 2017 als Mitglied des Kassenprüfungskomittees

ernannt. Da Mathieu Beeren, Mitglied des Kassenprüfungskomittees  bis Mai

2018, seine Mitgliedschaft per 31. Dezember 2016 gekündigt hat, endet seine

Mitgliedschaft des Kassenprüfungskomittees. Hier ist also eine offene Stelle. Sie

können sich melden beim 1. Sekretär bis zu 10 Minuten vor Anfang der

Versammlung.

 

5. WEBSEITE

6. SONSTIGES

7. ENDE DER VERSAMMLUNG

 

Mit freundlichem Gruß,

Im Namen des Vorstandes

Ellen Faessen-ter Horst

1. Sekretär