Nieuwsbrief 27 maart 2017

Jaargang 7 Nieuwsbrief 2017-1

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden

Algemene Leden vergadering

Museum De Kantfabriek

Americaanseweg 8

5961 GP Horst

zaterdag 22 apriL 2017

 

UITNODIGING

Conform artikel 14 lid 3 van de Statuten nodigt het bestuur u van harte uit

voor bovengenoemde vergadering. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.                                          

AGENDA

 

1. OPENING

Door de voorzitter en vaststelling aantal aanwezige leden.

2. MEDEDELINGEN

3. NOTULEN

Algemene Ledenvergadering 28 mei 2016 en Buitengewone Algemene Ledenvergadering 10 december 2016 in Wachtendonk-Wankum

4. JAARVERSLAGEN 2016

-   Secretariaat

-   Controlecommissie

-   Penningmeester

5. Begroting 2017

6. Bestuursverkiezing

Aftredend conform roulatieplan is Will Steeghs, bestuurslid en 1e penningmeester. Hij stelt zich kandidaat voor een tweede periode van drie jaar.

 

Verder zoeken wij nieuwe Duitse of Nederlandse kandidaten M/V. Bent u diegene die het aandurft met ons zitting te nemen in dit bestuur, neem dan contact op met ons. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden. Schriftelijk of via e-mail aan secretaris@overkwartiervangelre.nl kan dat tot 3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

7. Benoeming lid controlecommissie

Ger Cootjans is na twee jaar aftredend als lid van de controlecommissie. Er is dus een vacature. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden.

8. WERKGROEPEN

9. Rondvraag

10.Sluiting

Aanmelding voor deze vergadering (of afmelding) is nodig, graag per e-mail aan secretaris@overkwartiervangelre.nl of schriftelijk t/m zondag 9 april 2017.  Problemen om er te komen, neem dan met ons contact op.  

Aansluitend rondleiding 1 tot 1,5 uur  in dit fraaie museum zie www.museumdekantfabriek.nl  Hier bevindt zich ook een Documentatiecentrum voor Genealogie en Regionale geschiedenis.

 

Programma

 

zondag 23 april 2017 aanvang 10.30 uur zaal open 10.00 uur entree gratis

 

Lezing Sjraar Verkoeijen, oud-Veldenaar en lid van onze vereniging houdt een presentatie over de “Families van Velden in de 17e en begin 18e Eeuw”.

 

Na de  pauze zal hij u vertellen over de Visitatie van ’t Doodt Lichaem van Coen in gen Raeij, Schepen van Velden.

 

Restaurant “Het Wapen van Velden” Rijksweg 101, 5941 AC Velden

 

Consumpties voor eigen rekening.

 

Aanbieding

 

Meerdere Jaargangen ‘‘Kirche+Leben” Wochenzeitung im Bistum Münster und “Kirche+Leben Regional im Kreisdekenat Kleve.

 

Zie onze website: Inventarislijst Bibliotheek

 

Contactavonden 19.30-22.30 uur Wankum

 

dinsdag 11 april 2017

 

dinsdag 9 mei 2017

 

dinsdag 13 juni 2017

 

juli-augustus 2017 zomerpauze

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur,

Harrie Huijs

 

 

Jahrgang 7 Rundschreiben 2017-1

 

Postanschrift Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

 

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

 

LIEBE MITGLIEDER

ALLGEMEINE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

  Museum De Kantfabriek

Americaanseweg 8

NL - 5961 GP Horst

SAMSTAG DEN 22. APRIL 2017

 

 EINLADUNG

Gemäss Artikel 14 Absatz 3 der Satzung lädt der Vorstand Sie herzlich ein für obengenannte Versammlung. Anfang um 14.00 Uhr. Raum geöffnet 13.30 Uhr.

 

TAGESORDNUNG

1. ERöFFNUNG

Durch den Vorsitzenden und Bestimmung der Anzahl anwesenden Mitglieder.

2. MITTEILUNGEN

   3. PROTOKOLLE

Allgemeine Mitgliederversammlung 28. Mai 2016 und Ausserordentliche Allgemeine Mitgliederversammlung 10. Dezember 2016  Wachtendonk-Wankum

4. JAHRESBERICHTE 2016

-   Sekretariat

-   Kassenprüfungskomitee

-   Schatzmeister

5. ETAT 2017

6. VORSTANDSWAHL

Turnusgemäss tritt ab Will Steeghs, Vorstandsmitglied und 1. Schatzmeister. Er stellt sich erneut zur Wahl für eine zweite Periode von drei Jahren.

Weiter suchen wir immer noch Deutsche oder Niederländische Kandidaten M/W zur Erweiterung der Anzahl Vorstandsmitglieder. Sind Sie derjenige der diesem Vorstand beitreten möchte, kontaktieren Sie uns bitte. Sie können sich bis 10 Minuten vor Anfang der Versammlung persönlich beim 1. Sekretär melden.

 

Schriftlich oder per e-mail an secretaris@overkwartiervangelre.nl kann dies bis zu 3 Tagen vor Anfang dieser Mitgliederversammlung.

7. berufung kassenprüfunGskomitee

Ger Cootjans tritt nach zwei Jahren zurück als Mitglied des Kassenprüfungskomitees. Hier ist also eine offene Stelle. Sie können sich melden beim 1. Sekretär bis zu 10 Minuten vor Anfang der Versammlung.

8. ARBEITSGRUPPEN

9. SONSTIges

10.ENDe DER VERSAMMLUNG

Die Anmeldung für diese Versammlung (oder Abmeldung) ist erforderlich und kann schriftlich oder per e-mail bis einschliesslich Sonntag den 9. April 2017  an secretaris@overkwartiervangelre.nl  Haben Sie Probleme dort zu gelangen, so kontaktieren Sie uns bitte.  

Anschliessend Führung 1 bis 1,5 St. in diesem  schönen Museum siehe  www.museumdekantfabriek.nl  Hier ist auch ein Dokumentarium für Genealogie und Regionalgeschichte.

 

Programm

Sonntag 23. April 2017  Anfang 10.30 Uhr. Raum geöffnet 10.00 Uhr. Eintritt ist frei.

Vortrag Sjraar Verkoeijen, geboren in Velden und Mitglied unseres Vereins hält eine Präsentation über die “Familien von Velden im 17. und Anfang 18. Jahrhundert”.

Nach der Pause wird er Ihnen erzählen über die Visitation der Leiche von Coen in gen Raeij, Schöffe von Velden.

 

Restaurant “Het Wapen van Velden” Rijksweg 101,  NL – 5941 AC Velden

 

Getränke für eigene Rechnung.

 

 

Angebot

Mehrere Jahrgänge ‘‘Kirche+Leben” Wochenzeitung im Bistum Münster und “Kirche+Leben Regional im Kreisdekenat Kleve

Siehe unsere Webseite - Inventarliste Bibliothek

 

Kontaktabende 19.30-22.30 Uhr Wankum

Dienstag 11. April 2017

Dienstag 9. Mai 2017

Dienstag 13. Juni 2017

Juli-August 2017 Sommerpause

Mit freundlichem Gruss,

Im Namens des Vorstandes,

Harrie Huijs