Nieuwsbrief 17 mei 2017

Jaargang 7 Nieuwsbrief 2017-2

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden


Op voorstel van het Bestuur is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2017 unaniem besloten Lucien Pijper tot 1e Erelid te benoemen vanwege zijn  verdiensten als Voorzitter vanaf oprichting van de vereniging op 11 november 2003 tot 16 oktober 2016.  Van harte gefeliciteerd.


Als afscheidscadeau heeft hij een kistje met twee flessen wijn en twee Stad Venlo mokken ontvangen.

Als afscheidscadeau heeft 2e Penningmeester en Bestuurslid  Michael Bosch vanaf mei 2014 tot 10 december 2016 een pakket met vier flessen Limburgs speciaal bier ontvangen.

Voor de overige besluiten van de op 22 april 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering in Museum De Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst zie volgende samenvatting van de notulen van die vergadering.

 

Notulen ledenvergaderingen

28 mei 2016 en 10 december 2016 Wachtendonk-Wankum unaniem aangenomen en ondertekend. Voortaan zal binnen afzienbare tijd na een vergadering een samenvatting in een nieuwsbrief op de website geplaatst worden.

 

Jaarverslag 2016 Secretariaat         

Unaniem aangenomen.

 

Jaarverslag 2016 Controlecommissie

Penningmeester Will Steeghs wordt gedechargeerd.

 

Jaarverslag 2016 Penningmeester

Voortaan zullen de balans en winst- en verliesrekening kort voor de jaarvergadering worden gezonden aan de leden, die zich tijdig hebben aangemeld. De financiële Jaarstukken 2016 worden unaniem geaccordeerd. Kwijting wordt verleend aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

 

Begroting 2017

De definitieve begroting 2017 wordt aan de leden voorgelegd zodra de cijfers beter te overzien zijn. De gepresenteerde begroting 2017 wordt unaniem aangenomen. Voortaan wordt de voorlopige begroting kort voor de jaarvergadering aan de leden gestuurd, die zich tijdig hebben aangemeld en de aanwezige leden ontvangen na de vergadering de definitieve begroting.

Bestuursverkiezing

Unaniem wordt besloten Will Steeghs voor een tweede periode van drie jaar, d.w.z. tot mei 2020, tot Bestuurslid en 1e Penningmeester te benoemen.

 

Controlecommissie

Piet Cup van St. Heemkunde Arcen wordt unaniem tot nieuw controlecommissielid benoemd tot mei 2019.

Werkgroepen

Besluit van het bestuur als plan om de koers te bepalen vorming van werkgroepen: Regionale geschiedschrijving, digitalisering van bronnen, samenwerking met lokale heemkundeverenigingen (bijvoorbeeld organiseren van regionaal getinte genealogische contactdagen), opbouwen en overdragen van kennis (onder andere door lezingen, cursussen en excursies, Jaarboek met een historisch-genealogische inhoud, website, facebook. Uitnodiging elders actief mee te helpen b.v. om de vacatures te vervullen: Bestuursleden, 2e Webmaster, 1e en 2e facebookmaster of bijdragen te leveren voor het open of gesloten gedeelte van de website. Gaarne bericht per telefoon, brief of e-mail aan het Secretariaat.

 

Jaarboek 5 Publicatie is waarschijnlijk in het vierde kwartaal 2017.

Jaarboek 6 Leden worden uitgenodigd niet te lange artikelen te leveren.

 

AGENDA

 

Contactavonden 19.30-22.30 uur Wankum

dinsdag 12 september 2017

dinsdag 10 oktober 2017

dinsdag 14 november 2017

dinsdag 12 december

 

zondag 22 oktober 2017 aanvang 10.00 uur zaal open 09.00 uur Heemkunde Netwerkfestival – organisatie Heemkundevereniging “Oos Naer” en Overkwartier van Gelre,  locatie: Schutterij Museum in Steyl.

 

De cursus Paleografie (handschriftkunde) zal voorlopig niet plaatsvinden. Alleen mogelijk vanaf 10 personen. Er was helaas slechts 1 kandidaat.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Harrie Huijs.

 

 

Jahrgang 7 Rundschreiben 2017-2

Postanschrift: Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDEr

 

 

Auf Antrag des Vorstands wurde in der Allgemeinen Mitgliedersammlung vom 22. April 2017 einstimmig beschlossen Lucien Pijper als 1. Ehrenmitglied zu wählen aufgrund seiner Verdienste als Vorsitzender seit Gründung des Vereins am 11. November 2003 bis 16. Oktober 2016. Herzlichen Glückwunsch.

Als Abschiedsgeschenk hat er ein Kistchen mit zwei Flaschen Wein und zwei Stadt Venlo Bechern erhalten.

Als Abschiedsgeschenk hat  2. Schatzmeister und Vorstandsmitglied Michael Bosch seit Mai 2014 bis 10. Dezember 2016 ein Paket mit vier Flaschen Limburgs Spezialbier erhalten.

Für die übrigen Beschlüsse der Allgemeinen Mitgliederversammlung am  22. April 2017 in Museum De Kantfabriek, Americaanseweg 8, NL-5961 GP Horst siehe folgende Kurzausgabe des Protokolls jener Versammlung.

 

Protokolle Mitgliederversammlungen

28. Mai 2016 und 10. Dezember 2016 Wachtendonk-Wankum einstimmig angenommen und unterschrieben.

Künftig wird in absehbarer Zeit nach einer Versammlung eine Kurzausgabe in einem Rundschreiben auf die Webseite gesetzt.

 

Jahresbericht 2016 Sekretariat               

Einstimmig angenommen.

 

Jahresbericht 2016 Kassenprüfungskomitee

Schatzmeister Will Steeghs wird entlastet.

 

Jahresbericht 2016 Schatzmeister

Künftig werden die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung kurz vor Anfang der Jahresversammlung den Mitgliedern geschickt, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Finanzaufstellung 2016 wird einstimmig angenommen. Den Vorstand wird entlastet für die abgelegte Rechenschaft.

Etat 2017

Endgültiger Etat wird den Mitgliedern vorgelegt sobald die Zahlen besser überschaubar sind. Präsentierter Etat 2017 wird einstimmig angenommen. Künftig wird der Etat kurz vor Anfang der Jahresersammlung den Mitgliedern geschickt, die sich rechtzeitig angemeldet haben und die anwesenden Mitglieder erhalten nach der Versammlung den endgültigen Etat.

Vorstandswahl

Einstimmig wird beslossen Will Steeghs erneut für eine zweite Periode von drei Jahren, also bis Mai 2020, als Vorstandsmitglied und 1. Schatzmeister zu wählen.

 

Kassenprüfungskomitee

Piet Cup von St. Heemkunde Arcen wird einstimmig als neuer Kassenprüfer gewählt bis Mai 2019.

 

Arbeitsgruppen

Beschluss des Vorstandes als Plan den Kurs festzulegen Bildung von Arbeitsgruppen: Redaktion, Regionalgeschichtsschreibung, Digitalisierung von Quellen, Zusammenarbeit mit örtlichen historischen Vereinen (z.B. beim Organisieren von regional genealogischen Kontaktabenden), Sammeln und Verbreiten von Wissen (unter anderem durch Vorträge, Seminare und Besichtigungen), Jahrbuch mit historisch-genealogischem Inhalt, Webseite, Facebook. Aufforderung anderswo mitzuhelfen z.B. um offene Stellen zu besetzen: Vorstandmitglieder, 2. Webmeister, 1. und 2. Facebookmeister oder Beiträge für die offene oder geschlossene Seite der Webseite zu liefern. Nachricht bitte per Telefon, Schreiben oder e-mail an das Sekretariat.


Jahrbuch 5

Das Erscheinen ist voraussichtlich im 4. Quartal 2017.

Jahrbuch 6

Mitglieder werden aufgefordert nicht zu lange Artikel zu liefern.

 

TAGESORDNUNG


Kontaktabende 19.30-22.30 Uhr Wankum

Dienstag 12. September 2017

Dienstag 10. Oktober 2017

Dienstag 14. November 2017

Dienstag 12. Dezember 2017

 

Sonntag 22. Oktober 2017 Anfang 10.00 Uhr. Raum geöffnet 09.00 Uhrr Heemkunde Netwerkfestival – Organisation Heemkundevereniging “Oos Naer” und Overkwartier van Gelre in Schutterij Museum in Steyl.

 

Seminar Paläographie (Handschriftkunde) wird vorläufig nicht stattfinden. Nur möglich ab 10 Personen. War leider nur 1 Kandidat.

 

Mit freundlichem Gruss,

Im Namen des Vorstandes,

Harrie Huijs.