Nieuwsbrief 2 september 2017

Jaargang 7 Nieuwsbrief 2017-3

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden en VRIENDEN VAN DE VERENIGING

 

Van harte nodigen wij u uit voor de presentatie van ons nieuwe:

 

Jaarboek nr. 5

op zaterdag 30 september 2017 om 15.00 uur

De ruimte is geopend vanaf 14.30 uur

Gemeentehuis

Raadhuisstraat 1

5801 MB  Venray

 

Om organisatorische redenen verzoeken wij u zich aan te melden (resp. af te melden) tot en met woensdag 20 september 2017 bij de voorzitter:

 

Harrie Huijs

Telefoon: 077 3735770

E-Mail: voorzitter@overkwartiervangelre.nl

 

Voor zover u een lift nodig heeft (of wilt aanbieden), laat het ons tijdig vooraf weten.

Na afloop van het officiële gedeelte van de presentatie heeft u de gelegenheid uw gratis exemplaar uit hoofde van uw lidmaatschap te ontvangen en verdere exemplaren  aan te schaffen à € 16,00 per stuk.

Kunt u echter niet aan onze uitnodiging gehoor geven, dan kunt u het boek graag tijdens onze contactavonden in Wankum afhalen of na telefonische afspraak (077 -3822581) bij het Secretariaat (Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo) of u tegen betaling van € 4,95 laten toezenden. Uw recht op het gratis exemplaar vervalt na een jaar, dus op 30 september 2018.

 

IN MEMORIAM

Op 18 juli 2017 overleed ons langjarig lid Manfred Genneper uit Nettetal op 77-jarige leeftijd. De Familie Genneper heeft een condoleancekaart ontvangen.

 

WIJ ZOEKEN

Voor onze veelzijdige werkzaamheden zoeken wij vrijwilligers voor de redactie,   regionale geschiedschrijving, digitalisering van bronnen, samenwerking met andere lokale historische verenigingen (bijvoorbeeld bij het organiseren van kennisoverdracht o.a. door lezingen, seminars en bezichtigingen), het samenstellen van een jaarboek met historisch-genealogische inhoud uit de regio, de vormgeving van de website en facebook.

Ook voor vacatures kunt u zich gaarne melden, bijvoorbeeld voor bestuurslid, 2   webmaster en 1e en 2e facebookmaster of als leverancier van kopij voor het open of gesloten gedeelte van de website.

 

PROGRAMMA

Wij nodigen u van harte uit voor de laatste 4 contactavonden in 2017 telkens dinsdags van 19.30-22.30 uur  in Wankum:

12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december.

 

Op zondag 22 oktober 2017 aanvang 10.00 uur is een Heemkunde Netwerk- en verzamelbeurs in het Limburgs Schutterij Museum in Steyl. Het gaat om een gezamenlijk evenement van Heemkundevereniging “Oos Naer” en Overkwartier van Gelre. We heten u van harte welkom.

 

Jaarboek NR. 6

Wij verzoeken alle leden ons voor het volgende jaarboek vóór 15 maart 2018 niet te lange artikelen te leveren en om lege bladzijden te voorkomen ook foto’s (vrij van rechten) van ons gebied Overkwartier van Gelre ter beschikking te stellen.

 

UIT DE REGIO

Op zondag 10 september 2017, aanvang 11.00 uur, wordt de tentoonstelling “Puppen- und Stubenwagen” van de Geschichtskreis Wankum in de “Dorfstube” Martinsplatz 4, 47669 Wachtendonk-Wankum geopend. De openingstijden daarna zijn telkens zondags van 14-17 uur: 24 september, 8 oktober, 12 november, 26 november 2017.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Harrie Huijs, voorzitter

Jahrgang 7 Newsletter 2017-3

Postanschrift: Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDER UND FREUNDE DES VEREINS

 

Recht herzlich laden wir Sie ein zur Vorstellung unseres neuen:

 

Jahrbuch Nr. 5

am Samstag, dem 30. Sept. 2017 15.00 Uhr

Der Raum ist geöffnet ab 14.30 Uhr

Rathaus

Raadhuisstraat 1

NL – 5801 MB Venray

 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung (bezw. Absage) bis einschließlich Mittwoch, 20. Sept. 2017 beim Vorsitzenden:

 

Harrie Huijs

Telefon: 0031 77 3735770

E-mail: voorzitter@overkwartiervangelre.nl

 

Sofern Sie eine Mitfahrtgelegenheit benötigen (oder anbieten wollen), informieren Sie uns bitte rechtzeitig vorher.

Nach Ende des offiziellen Teils der Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mitgliedsexemplar kostenlos in Empfang zu nehmen und zusätzliche Exemplare zum Preis von 16 €/St. zu erwerben.

Falls Sie keine Gelegenheit haben, unserer Einladung zu folgen, können Sie das Buch gerne während unserer Kontaktabende in Wankum oder nach tel. Absprache (0031 77 3822581) im Sekretariat (Azaleastraat 45, NL – 5922 ED Venlo) abholen oder sich gegen Erstattung in Höhe von 4,95 € zusenden lassen. Ihr Anrecht auf das kostenlose Exemplar erlischt nach einem Jahr, also am 30. Sept. 2018.

 

NACHRUF

Am 18. Juli 2017 verstarb unser langjähriges Mitglied Manfred Genneper aus Nettetal, im Alter von 77 Jahren. Der Familie Genneper haben wir eine Beileidskarte zukommen lassen.

 

WIR SUCHEN

Für unsere vielfältigen Arbeiten suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter für die Redaktion, die Regionalgeschichtsschreibung, die Digitalisierung von Quellen, die Zusammenarbeit mit anderen örtlichen historischen Vereinen (z.B. beim Organisieren von Wissen, unter anderem durch Vorträge, Seminare und Besichtigungen), die Erstellung eines Jahrbuches mit historisch-genealogischem Inhalt aus der Region, die Gestaltung der  Webseite und des Facebook-Auftrittes.

Auch auf vakante Stellen können Sie sich gerne bewerben, z.B. als Vorstandsmitglied, als 2. Webmaster, als 1. und 2. Facebookmaster oder als Lieferant  von Text für die offene oder geschlossene Seite der Webseite.

 

TERMINE 2017

Zu den letzten 4 Kontaktabenden in 2017 jeweils Dienstags von 19.30-22.30 Uhr in Wankum laden wir herzlich ein:

12. Sept., 10. Okt., 14. Nov. 2017, 12. Dez.

 

Am Sonntag 22. Okt. 2017, Anfang 10.00 Uhr, ist eine  Heimatkunde Netzwerk- und Sammlerbörse im Limburgs Schutterij Museum in Steyl. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung von Heemkundevereniging “Oos Naer” und Overkwartier van Gelre. Gerne heißen wir Sie willkommen.

 

Jahrbuch Nr. 6

Wir bitten alle Mitglieder uns für das nächste Jahrbuch bis zum 15. März 2018 nicht zu lange Artikel zu liefern und um leere Seiten vorzubeugen auch Fotos „rechtefrei“ von unserem Gebiet Oberquartier von Geldern zur Verfügung zu stellen.

AUS DER REGION

Am Sonntag, 10. Sept. 2017, Anfang 11.00 Uhr, wird die Austellung “Puppen- und Stubenwagen” vom Geschichtskreis Wankum in der “Dorfstube” Martinsplatz 4, 47669 Wachtendonk-Wankum eröffnet.  Die öffnungszeiten danach sind, jeweils 14.00-17.00 Uhr, an den Sonntagen 24. Sept., 8. Okt., 12. Nov. und 26. Nov. 2017.

 

Freundliche Grüße,

Im Namens des Vorstandes,

Harrie Huijs, Vorsitzender