Overkwartier van Gelre

Het oude hertogdom Gelre bestond uit vier kwartieren: het kwartier van Arnhem, het kwartier van Nijmegen, het kwartier van Zutphen en het kwartier van Roermond of Overkwartier. De bakermat van het graafschap Gelre (pas in 1339 werd het een hertogdom) bevond zich in en rond de Duitse plaats Wassenberg, waar de graaf van Gelre zijn bezittingen  had. De Duitse plaats Geldern is pas in een later stadium naamgever voor het graafschap Gelre. Een verklaring voor de naam Gelre biedt de legende dat twee edelen in staat zijn gebleken om een draak te verslaan. Deze draak terroriseerde de omgeving van Geldern regelmatig onder het slaken van de kreet "Gelre! Gelre!". Waarschijnlijk dat deze mythe berust op een mogelijke gebeurtenis in de 9e eeuw. Een troep Noormannen kwam in hun kenmerkende schepen de Maas en de Niers opvaren om de omgeving te plunderen. In een gevecht zijn de Noormannen (door de voogden van Gelre?) uiteindelijk verslagen en verjaagd.

Het wapen van de hertog van Gelre
Het wapen van de hertog van Gelre

De geschiedenis wordt wat concreter in de 11e eeuw, als de hoeveelheid overgeleverde oorkonden en andere geschreven stukken langzaam begint toe te nemen. In 1096 noemt de graaf van Gelre zich voor het eerst ook inderdaad graaf van Gelre. Een tijd van expansie volgt. In 1279 bijvoorbeeld weet de graaf van Gelre het graafschap Kessel aan zich te binden. Dit graafschap wordt onderdeel van het Overkwartier. Het Overkwartier bereikt zijn grootste omvang in de 15e eeuw, met als meest zuidelijke plaats Nieuwstadt en met Mook als de meest noordelijk gelegen plaats. Het Overkwartier bevatte de steden Roermond, Venlo, Geldern, Nieuwstadt, Montfort, Echt, Goch, Straelen, Wachtendonk en Erkelenz. Het Overkwartier bestond uit een een aantal ambten (de ambten Middelaar, Goch, Kessel, Geldern, Straelen, Wachtendonk, Kriekenbeek, Erkelenz en Montfort) met aan het hoofd een door de hertog aangestelde drost en een aantal heerlijkheden met een (leenrechterlijke) verhouding tussen plaatselijke heer en de hertog (onder andere Arcen, Horst, Grubbenvorst, Geijsteren, Twisteden en Walbeck). De drosten legden rekenschap af aan de Gelderse rekenkamer te Arnhem. Het hof van Gelre met daarin raadslieden voor de hertog had zijn standplaats in Arnhem. In de Staten van het Overkwartier hadden de adel en de steden zitting en vertegenwoordigden hun standen bij de hertog tijdens de Gelderse landdagen in Arnhem. De Staten hielden zitting in Roermond.

 

In 1473 werd Gelre door de Bourgondische hertog Karel de Stoute met steun van het hertogdom Kleef bezet. Kleef ontving voor bewezen diensten enige Gelderse gebieden waaronder het ambt Goch en Mook.

 

Het hertogdom Gelre heeft van alle zeventien gewesten der Nederlanden het langst tegenstand geboden aan de Habsburgse expansiedrift. Vooral hertog Karel van Egmond en zijn strijdheer Maarten van Rossem zijn lang succesvol geweest in hun verzet tegen Karel V. In 1543 moest hertog Willem van Gulik-Kleef-Berg en Gelre-Zutphen toch zijn meerdere erkennen in keizer Karel V. De hertog capituleerde en deed afstand van het hertogdom Gelre en Zutphen. In het bekende Verdrag van Venlo werden de rechten en plichten van Karel V als nieuwe hertog  en van zijn nieuwe onderdanen vastgelegd.

 

Hoewel grote veldslagen er niet hebben plaats gevonden, was het Overkwartier gedurende de Tachtigjarige oorlog voortdurend strijdtoneel tussen Staatse en Spaanse troepen. Troepenbewegingen langs de Maas vonden regelmatig plaats. Venlo, Roermond en Geldern werden regelmatig belegerd terwijl het platteland door zowel Staatse als Spaanse troepen werd gebrandschat en geplunderd. Rond het jaar 1580 vond de definitieve scheiding plaats tussen het Overkwartier en de overige drie kwartieren. Het Overkwartier bleef onder Spaanse controle vanuit Brussel terwijl de andere kwartieren in het kamp van de noordelijke Nederlanden terechtkwamen. Het Overkwartier kreeg zijn eigen Hof van Gelre en Rekenkamer in de stad Roermond. In de periode 1632-1637 vond nog een klein intermezzo plaats toen Staatse troepen Venlo en Roermond bezetten. De bezetter maakte zich echter niet populair met zijn rigoureus anti-rooms beleid en wist zodoende de bevolking niet voor zich te winnen. In 1648 met de Vrede van Münster vinden nog wat halfslachtige pogingen plaats om de vier Gelderse kwartieren weer te verenigen, echter zonder succes. Het Overkwartier blijft buiten de Verenigde Republiek onder Spaanse controle.

 

 In 1700 overlijdt de Spaanse koning Karel II zonder een duidelijke opvolger na te laten. De discussie betreffende de erfopvolging ontaardde in de Spaanse Successieoorlog van 1702 tot 1713. Het Overkwartier werd deels bezet door Staatse en Engelse troepen en deels door Pruisische troepen. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd het Overkwartier verdeeld onder de Verenigde Republiek, Oostenrijk en Pruisen. Het Verdrag van Venlo, opgesteld in 1543, blijft echter grotendeels van kracht. Elk afzondelrijk deel krijgt zijn Hof van Gelre, de godsdienst blijft Rooms, de adel en steden blijken een krachtig blok tegen de nieuwe overheersers. Het uit 1620 stammende Gelderse Land- en Stadsrecht blijft onverkort van kracht als wetboek voor het verdeelde Overkwartier.

 

Deze situatie bleef gehandhaafd tot 1794 toen de Franse revolutionaire legers de zuidelijke Nederlanden bezetten. Oude territoriale grenzen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Een deel van het oude Overkwartier wordt ondergebracht in het "Département de la Meuse Inférieure", het andere deel in het "Département de la Roer". In respectievelijk 1795 en 1798 worden beide departementen ingelijfd bij Frankrijk. Kort nadien worden de Franse wetten rechtsgeldig, de burgerlijke stand en ook de gevreesde conscriptie (militaire dienstplicht) worden ingevoerd.

In 1814 worden de Fransen weer verdreven door Pruisische en Russische strijdkrachten. Tijdens het congres van Wenen in 1815 wordt bepaald dat het "Département de la Meuse Inférieure" en een deel van het "Département de la Roer" deel gaan uitmaken van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Het oostelijke gedeelte van het Pruisisch Overkwartier gaat definitief naar Pruisen, het westelijk deel samen met het vroegere Oostenrijks en Staats Overkwartier worden ingedeeld bij de nieuwe provincie Limburg. De nieuwbakken Limburgers voelen zich echter meer verwant met hun Duitse buren of met de zuidelijke Nederlanden dan met de vroegere Verenigde Republiek. Bij het uitbreken van de Belgische revolutie in 1830 kiest het merendeel dan ook de zijde van de opstandelingen. Het Nederlandse deel van het Overkwartier komt vervolgens onder Belgisch bestuur tot 1839. In dat jaar wordt de provincie Limburg gesplitst in een Nederlands en een Belgisch deel. Het Overkwartier maakt voortaan deel uit van het Nederlandse deel van Limburg. Dit Nederlandse deel werd overigens niet zomaar een provincie. Het werd het nieuwe hertogdom Limburg en ging bovendien deel uitmaken van de Duitse Bond. Dit lidmaatschap bracht de verplichting met zich mee dat in een gegeven situatie het hertogdom verplicht kon worden om militairen te leveren. In 1866 stapte het hertogdom uit de Duitse Bond en verloor bovendien de status van hertogdom (de titel bleef echter nog door het provinciale bestuur gehandhaafd tot 1906). Het merendeel van het oude Overkwartier maakt vanaf dan deel uit van de provincie Limburg zoals deze nu nog bestaat, terwijl het oostelijke Overkwartier nu ondergebracht is in de Kreis Kleve en de Kreis Viersen, van het Regierungsbezirk Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen.

Oberquartier von Geldern

Das ehemalige Herzogtum Geldern bestand aus vier Verwaltungsgebieten, Quartiere genannt. Diese bezeichnete man als Quartier von Arnheim, von Nimwegen, von Zutphen und von Roermond, letzteres wurde auch Oberquartier genannt. Die Wiege der Grafschaft Geldern (ab 1339 Herzogtum) befand sich im Raum Wassenberg, wo der Graf von Geldern seine Besitzungen hatte. Der Ort Geldern wurde erst später Namensgeber der Grafschaft. Über die Entstehung des Namens Geldern gibt uns eine Sage Auskunft. Um das Jahre 878 bedrohte eine Drache die Gegend um die Herrlichkeit Pont. Zwei junge Edelleute besiegten das Tier, an der Stelle des Sieges bauten sie eine Burg und gaben ihr nach dem Geschrei des Drachen "Gelre, Gelre, Gelre" den Namen Burg "Gelre". Wahrscheinlich hängt dieser Mythos mit einem Angriff der Normannen zusammen, die mit ihren Drachenkopfbooten Maas und Niers herauffuhren, um die Umgebung zu plündern. In einem Gefecht wurden sie geschlagen und schließlich verjagt.

 

Die Geschichte wird erst im Laufe des 11. Jahrhundert etwas konkreter, als die überlieferten Urkunden und andere Schriftstücke zunehemen. Ab 1096 nennt sich der Graf von Geldern auch erst tatsächlich Graf von Geldern. Eine Zeit der Expansion begann. In 1279 verleibt sich der Graf von Geldern die Grafschaft Kessel ein und unterwirft sie dem Oberquartier. Die größte Ausdenung erlangte das Oberquartier im 15. Jahrhundert, von Nieuwstadt im Süden bis Mook im Norden. Das Oberquartier umfasste die Städte Roermond, Venlo, Geldern, Nieuwstadt, Montfort, Echt, Goch, Straelen, Wachtendonk und Erkelenz. Es war in verschiedene Ämter unterteilt, dies waren Middelaar, Goch, Kessel, Geldern, Straelen, Wachtendonk, Krickenbeck, Erkelenz und Montfort. Den Ämtern stand je ein Drost als Angestellter des Grafen vor. Der Drost legte Rechenschaft bei der Höflichen Rechenschaftskammer in Arnheim ab, wo auch der Adel und die Stände einen Sitz hatten.

 

Im Jahre 1473 wurde das Herzogtum Geldern durch den Burgundischen Herzog Karel der Köhne mit Hilfe des Herzogtums Kleve besetzt. Als Dank erhielt Kleve einige Gebiete des Oberquartiers , darunter das Amt Goch und Mook.

 

Das Herzogtum Geldern konnte sich dem folgenden Habsburgischen Expansionsdrang am längsten widersetzen und leistete erbitterten Widerstand. Allen voran der mittlerweile regierende Herzog Karl von Egmond und sein Heerführer Martin von Rossem, die sich den Soldaten des Karl V. vehement widersetzten. Doch sein Nachfolger Herzog Wilhelm von Gulik-Kleve-Berg konnte schlussendlich nicht anders, er ergab sich Karl V. und verzichtete auf das Herzogtum Geldern und Zutphen. Im Vertrag von Venlo  wurden die Rechten und Pflichten von Karl V. als neuen Herzog und seiner neuen Untertanen festgelegt.

 

Obwohl auf unserem Gebiet keine großen Feldschlachten stattgefunden haben, war das Oberquartier während des rund achtzig Jahre dauernden Krieges ständig Kampfschauplatz zwischen Staatlichen und Spanischen Truppen. Truppenbewegungen entlang der Maas waren an der Tagesordnung. Venlo, Roermond und Geldern werden regelmäßig belagert, während das Umland von durchziehenden Truppen beider Lager gebrandschatzt und geplündert wurde. Um das Jahr 1580 wurde das Oberquartier endgültig von den anderen drei Quartieren getrennt. Das Oberquartier blieb unter Spanischer Herrschaft mit dem Verwaltungsort Brüssel, während die anderen Quartiere den Niederländischen Generalstaaten zugeschlagen wurden. Das Oberquartier erhält nun seinen Sitz der Rechenkammer in der Stadt Roermond. In der Zeit von 1632 bis 1637 fand noch ein kleines Intermezzo der Staatlichen Truppen statt, als deren Truppen die Städte Venlo und Roermond besetzten. Durch ihre Ablehnung der katholischen Religion gegenüber konnten sie sich bei der Bevölkerung nicht durchsetzen, so zogen die Soldaten wieder ab.

Während der Verhandlungen zum Frieden von Münster wurde ein letzter Versuch unternommen, die vier ehemals Geldrischen Quartiere wieder zu vereinigen, allerdings ohne Erfolg. Das Oberquartier blieb Spanisch, der Rest blieb unter Generalstaatlicher Kontrolle.

Im Jahr 1700 verstarb der Spanische König Karl II. ohne einen Erben oder Nachfolger zu hinterlassen. Daraufhin entbrannte 1702 der Spanische Erbfolgkrieg, währenddessen Spanische, Englische und Preußische Truppen das Gelderland besetzten. Beim Frieden von Utrecht im Jahr 1713 wurde das Oberquartier aufgeteilt. Der westliche Teil um Venlo kam zu den Niederlanden, der östliche Teil mit den Ämtern Krickenbeck, Geldern, Straelen und Wachtendonk wurde dem Königreich Preußen zugeschlagen. An Österreich fielen die Stadt Roermond und die Gebiete um Niederkrüchten, Elmpt und Wegberg. Der Vertrag von Venlo aus dem Jahr 1543 blieb größenteils in Kraft, der Gottesdienst blieb katholisch und das aus 1620 stammende Geldrische Land- und Stadtrecht behielt ebenfalls seine Gültigkeit.

 

Dieser Zustand blieb bis zum Jahr 1794, bis Französische Revolutionstruppen die südlichen Niederlande und den linken Niederrhein besetzten. Wieder verschwanden alte Grenzen, neue entstanden. Ein Teil des ehemaligen Oberquartiers wurde dem neuen "Departement de la Meuse" zugeschlagen, der andere Teil kam zum "Departement de la Roer" (Roerdepartement). Beide wurden dem Königreich Frankreich einverleibt. Nun hatten französische Gesetze Gültigkeit, der Adel wurde abgeschaft, das Standesamt eingeführt, ebenso die Militärpflicht.

 

1814 wurden die Franzosen durch Preußische und Russiche Truppen wieder vertrieben. Beim Wiener Kongress im Jahre 1815 wurden die Grenzen neu eingeteilt, das Bild Europas veränderte sich grundlegend. Das Departement "la Meuse" und Teile des "Roerdepartements" wurden dem neu gegründeten Königreich der Niederlande zugeschlagen. Der östliche Teil des Preußischen Oberquartiers viel endgültig an Preußen, der westliche Teil bildete fortan zusammen mit den ehemaligen Österreichischen und Staatlichen Gebieten die Provinz Limburg im Königreich der Niederlande. Dabei wurde keine Rücksicht auf alte Traditionen und Zugehörigkeiten genommen, obwohl sich die neuen Limburger mehr mit den nun Preußischen Einwohnern verbunden fühlten, als zu den südlichen Niederlanden oder der früher Vereinigten Republik. Und den Preußischen Bauern ging es nicht anders. Während der Belgischen Revolution im Jahr 1830 standen die Limburger dann auch mehrheitlich auf Seiten der Aufständigen, bis 1839 kam auch unter Belgischer Verwaltung, bis die Provinz Limburg in einen Belgischen und einen Niederländischen Teil aufgeteilt wurde. Der ehemalige Teil des Oberquartiers bildete dabei den Niederländischen Teil und wurde das neue "Herzogtum Limburg", obendrein bildete es einen Teil des "Deutschen Bundes". Diese Mitgliedschaft brachte die Verpflichtung mit sich, im Falle eines Kriegsfalles Militär abzustellen. Im Jahr 1866 verlies man den Bund und verlor obendrein den Titel Herzogtum (der Titel wurde seitens der Verwaltung noch bis 1906 verwendet). Der größte Teil des ehemaligen Oberquartiers bildet seither die Provinz Limburg in den Niederlanden. Der alte östliche Teil teilt sich in die Kreise Kleve und Viersen im Regierungsbezirk Dùsseldorf, Bundesland Nordrhein/Westfalen der Bundesrepublik Deutschland auf.