Richtlijnen voor auteurs

 

Afkortingen in deze tekst

In de onderstaande tekst komen afkortingen voor. Deze zijn hieronder verklaard.

 

dpi                   dots per inch

JPEG/JPG      Joint Photographic Experts Group

OVG               Overkwartier van Gelre

TIF                 Tagged Image File

 

Omvang van de tekst

Daar we streven naar meer variatie in ons jaarboek zijn met name kortere artikelen gewenst. Dit betekent niet dat langere artikelen worden geweigerd. De lengte van het artikel mag, bij voorkeur, niet meer dan 30 pagina’s bevatten. Dit is inclusief afbeeldingen.

 

Aanleveren van de tekst

De tekst wordt aangeleverd als worddocument, zonder afbeeldingen in de tekst. Daar waar afbeeldingen geplaatst dienen te worden, wordt dit aangeven met de tekst: “[foto 1]” of “[afbeelding 1]”.

Tabellen worden op een gelijke wijze behandeld als afbeeldingen; dan aangeven “[tabel 1]”.

Bijschriften bij afbeeldingen worden in een lijst in een apart document aangeleverd.

Houdt u er rekening mee dat ons jaarboek niet voor een selectieve wetenschappelijke geschoolde groep bestemd is, maar door een breed publiek gelezen moet kunnen worden.

 

Indeling van de tekst

Het artikel wordt als een worddocument aangeleverd en als volgt opgebouwd: titel; hoofdtekst; noten; eventueel dankwoord; verantwoording van de afbeeldingen; literatuuropgave. A.u.b. het worddocument aanleveren met de volgende afmetingen: hoogte 24 cm en breedte 17 cm. Stel één zijmarge in op 1,31 cm en de andere zijmarge op 2,29 cm. De boven- en benedenmarge worden ook op 1,31 cm ingesteld. Als lettertype wordt “Garamond” ingesteld en als tekengrootte 12.

De titel wordt vetgedrukt in tekengrootte 18 gezet en een eventuele ondertitel cursief in tekengrootte 16.

 

Noten-apparaat

Pagina-noten zijn niet toegestaan in artikelen voor ons jaarboek, omdat dit de leesbaarheid van het verhaal niet bevordert. Alle noten worden geacht te verwijzen naar zgn. eind-noten.

Noten worden als volgt vermeld:


Verwijzingen naar boeken geschieden in de bekende volgorde:

auteur met de familienaam vooraan, gevolgd door de initialen of de voornaam [academische titels worden weggelaten], (komma), titel cursief (komma), eventueel het deel (komma), plaats en jaar van uitgave tussen haakjes [geen uitgever vermelden] [hier geen komma], pagina- of kolomnummer.

 

Bijvoorbeeld:

Ubachs, P.J.H., Tweeduizend jaar Maastricht (Maastricht 1991) 106-107.

 

Bij verwijzingen naar artikelen in tijdschriften gelden de volgende aanvullende regels:

De titel van een artikel wordt in gewone druk tussen enkele aanhalingstekens geplaatst, gevolgd door een komma en in:”. Na “in:” volgt in cursief de volledige titel van het tijdschrift, daarna de jaargang in gewone druk en het jaar van uitgave tussen haakjes, direct gevolgd door de relevante pagina(‘s).

Bijvoorbeeld:

 

Gales, Ben, Houwen en stof bijten. Maakbaarheid in een mijnstreek? , in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg 45 (2000) 27-64.

 

Verwijzing naar archivalia geschiedt in de bekende volgorde (van groot naar klein): plaats (komma), archiefbewaarplaats (komma), naam van archief of collectie (komma), inventarisnummer (inv.nr.) of catalogusnummer (cat.nr.). Verwijzingen naar folio-nummers geschieden volgens de internationaal aanvaarde regels: f., voor ‘folio’, r. voor ‘recto’ en v. voor ‘verso’. Dus: f. 34r, f. 35v, f. 34r-v.

Dus bijvoorbeeld:

 

Parijs, Bibliothéque Nationale, ms.lat. 9307.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, handschriften en oude drukken, 78 D 44, f. 228r.

 

Indien in een artikel al verwezen is naar een noot, kan bij een volgende noot verkort verwezen worden als volgt: Naam auteur bij eerdere noot, pagina- of kolomnummer.

Verwijzingen naar websites worden geweigerd, daar de inhoud van websites regelmatig verandert worden en vaak weer snel verdwijnen.

 

Bij meer dan 3 auteurs, wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door de tekst “e.a.”.

Citaten worden tussen enkele ‘ ‘ geplaatst.

 

Afbeeldingen

Ter verlevendiging en ondersteuning van de tekst kunnen afbeeldingen geplaatst worden. Verwijst u in de tekst uitdrukkelijk naar afbeeldingen, dan verdient het aanbeveling de afbeeldingen te nummeren, en in de tekst te verwijzen naar die nummers; zie onder aanleveren van tekst.

De onderschriften bij de afbeeldingen moeten volledige informatie bevatten over het afgebeelde. Verwijzingen naar de vindplaats wordt in een verantwoording van de afbeeldingen opgenomen aan het einde van de tekst; zie onder indeling van de tekst. Een volledige lijst met afbeeldingen, inclusief de onderschriften, wordt in een apart worddocument aangeleverd. Afbeeldingen worden, vrij van rechten, apart aangeleverd als JPEG, JPG of TIF bestand in een resolutie van minimaal 300 dpi. Mochten de afbeeldingen toch niet vrij van rechten zijn, dan dient de auteur dit met de rechthebbende partij te regelen. Bij onduidelijkheid heeft de redactie het recht een afbeelding te weigeren.

 

Samenvatting

Bij uw artikel wordt tevens een samenvatting aangeleverd bij voorkeur in de Duitse - en de Nederlandse taal. Indien de auteur een van de talen niet voldoende beheerst is een samenvatting in de moedertaal van de auteur verplicht. De omvang is maximaal 1 pagina in dezelfde layout als het hoofdartikel.

 

Behandeling van de tekst door de redactie na ontvangst

 

De tekst wordt bij binnenkomst door de redactie bekeken op naleving van de algemene richtlijnen (lengte, vorm, illustraties, enzovoorts). Daarna wordt de tekst inhoudelijk beoordeeld door tenminste twee redactieleden. De redactie heeft het recht externe deskundigen in te schakelen. Bij acceptatie zal een taal-deskundige de tekst nog corrigeren op eventuele taal- en typfouten. Deze gecorrigeerde versie zal worden voorgelegd aan de auteur, waarna door hem definitieve goedkeuring wordt gegeven. Hierna wordt de layout van het artikel opgemaakt.

De redactie heeft te allen tijde het recht een bijdrage voor een jaarboek door te schuiven naar een volgend jaarboek. Tevens heeft de redactie het recht om een artikel te weigeren. In voorkomende gevallen zal de redactie zo spoedig mogelijk contact opnemen met de auteur.

 

Auteurs- en gebruiksrechten

Auteurs van artikelen worden bij plaatsing in ons jaarboek geacht afstand te doen van hun auteursrechten. Dit betekent dat de rechten bij plaatsing in ons jaarboek overgaan op het OVG. Deze overdracht is niet absoluut. De auteur behoudt uiteraard te allen tijde het geestelijke eigendom van zijn/haar pennevrucht, hetgeen mede inhoudt dat hij/zij zijn/haar tekst elders kan publiceren, en dat eventuele baten voor hem/haar zijn. Wel dient een en ander te geschieden in overleg met het bestuur van het OVG, om te vermijden dat derden ongevraagd en zonder wederdienst profiteren van de investeringen van de auteur en van het OVG. De verklaring is vooral bedoeld om het OVG een juridisch handvat te geven om te kunnen handelen wanneer derden de auteursrechten van auteurs van onze jaarboeken zouden schenden.

Om claims van fotografen en houders van gebruiksrechten op beeldmateriaal te voorkomen, wordt de auteurs gevraagd het OVG te vrijwaren van aanspraken op rechten op beeldmateriaal. De auteurs leveren dus slechts beeldmateriaal aan dat geheel vrij is van rechten. Copyright-vermelding © is natuurlijk mogelijk. In andere gevallen is overleg met de redactie gewenst.

 

Auteursexemplaar

De auteur geniet geen honorarium, maar ontvangt een exemplaar van het jaarboek. Hij/zij ontvangt bovendien een pdf van zijn/haar artikel, die zij/hij aan collega’s of vrienden kan toesturen.

 

Ten slotte

Daar waar deze instructie momenteel nog niet in voorziet, beslist de redactie.

 

 

november 2017

Richtlinien für Autoren

 

Abkürzungsverzeichnis

 

dpi                   dots per inch

JPEG/JPG      Joint Photographic Experts Group

OVG               Overkwartier van Gelre

TIF                 Tagged Image File

 

Textgrösse

Weil wir uns bemühen um mehr Abwechslung in unserem Jahrbuch sind namentlich kürzere Artikel gefragt. Das bedeutet nicht dass längere Artikel zurückgewiesen werden. Die Länge des Artikels darf, vorzugsweise, nicht mehr als 30 Seiten einschliesslich Abbildungen sein.

 

Textanlieferung

Der Text wird geliefert als Worddokument, ohne Abbildungen im Text. Dort wo Aufnahme gefragt ist, wird gebeten um Angabe der Abbildungen und zwar mit dem Text: “[Photo 1]” oder  “[Abbildung 1]”.

Tabellen werden wie Abbildungen behandelt, anzugeben mit dem Text  “[Tabelle 1]”.

Bildunterschriften werden in einer Liste in einem separatem Dokument angeliefert.

Bitte rechnen Sie damit dass unser Jahrbuch nicht für eine selektive wissenschaftliche geschulte Gruppe bestimmt ist, sondern für ein breites Publikum lesbar sein muss.

 

Texteinteilung

Der Artikel wird als Worddokument geliefert. Einteilung wie folgt: Titel; Haupttext; Noten; Danksagung (eventuell); Bildnachweis,  Literaturverzeichnis. Das Worddokument ist in folgenden Abmessungen anzuliefern: Höhe 24 und Breite 17 cm. Eine Seitenmarge 1,31 cm und die andere Seitenmarge 2,29 cm. Marge oben und unten auch 1,31 cm. Schriftart ist  “Garamond” in Abmessung 12.

Der Titel wird fett gedrückt in Abmessung 18 und eine Untertitel eventuell kursiv in Abmessung 16.

 

Anwendung von Noten

Für unser Jahrbuch sind Noten  in den Artikeln selbst nicht erlaubt,  weil es für die Lesbarkeit der Artikels nicht erforderlich ist. Für alle Noten ist Voraussetzung dass alle Noten auf die sogenannten Schlussnoten verweisen. Noten wie folgt zu erwähnen:

 

Quellenverzeichnis für Bücher in der bekannten Reihenfolge:

Zuerst Autor mit Familienname, gefolgt von Initialen oder von Vornahme (akademische Titel werden nicht erwähnt), [Komma], Titel kursiv [Komma], eventuell der Teil [Komma], zwischen Klammern Ort und Ausgabejahr [Herausgeber nicht erwähnen] [hier kein Komma], Nummer der Seite oder Spalte.

 

Beispiel::

Ubachs, P.J.H., Tweeduizend jaar Maastricht (Maastricht 1991) 106-107.

 

Zusätzliche Vorschriften gelten für Verweisung nach Artikeln in Zeitschriften. Der Titel des Artikels wird in normaler Druck  in Anführungszeichen aufgenommen, dann ein Komma und "in: ". Nach "in: " folgt kursiv der gesamte Titel der Zeitschrift, zunächst Jahrgang in normalem Druck und zwischen Klammern das Ausgabejahr, direkt gefolgt von der zum Thema gehörenden Seite (n).

 

Beispiel:

Gales, Ben, 'Houwen en stof bijten. Maakbaarheid in een mijnstreek? ', in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg 45 (2000) 27-64.

 

Verweisung nach Archivmaterial ist in der bekannten Reihenfolge  vorzunehmen (von gross nach klein): Ort (Komma), Aufbewahrungsort im Archiv (Komma), Name des Archivs oder der Versammlung (Komma), Inventarnummer (Inv.Nr.) oder Katalognummer (Kat.Nr.). Verweisung auf Folionummer zu erfolgen nach international akzeptzierten Regeln:: F., für  ‘Folio’, R. für ‘Recto’ und V. für ‘Verso’. Also: F. 34R, F. 35V,

F. 34R-V.

 

Beispiel:

Parijs, Bibliothèque Nationale, ms.lat. 9307.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Manuskripte und alte Auflagen, 78 D 44, F. 228R.

 

Wenn in einem Artikel schon verwiesen wurde auf eine Note, kann bei einer folgenden Note eine kurze Verweisung folgen: Autorname bei früherer Note, Nummer der Seite oder Tabelle. Verweisung auf Webseiten wird verweigert, weil der Inhalt der Webseiten sich regelmässig ändert und Webseiten oft wieder schnell verschwinden.

 

Bei mehr als 3 Autoren, wird nur der 1. Autor erwähnt, gefolgt vom Text "u.a. ". Zitaten werden zwischen Anführungszeichen aufgenommen.

 

Abbildungen und Bildnachweis

Zu Verlebendigung und Unterstützung des Texte können Abbildungen aufgenommen werden. Bei Verweisung im Text mit Nachdruck auf Abbildungen, dann lohnt es sich die Abbildungen zu numerieren und im Text zu verweisen auf diese Nummern; siehe unter Textanlieferung.

Es ist notwendig dass die Untertitel bei den Abbildungen völlige Information enthalten was abgebildet wird. Verweisung nach Belegstelle wird in eine Verantwortung der Abbildungen aufgenommen am Ende des Textes: siehe unter Texteinteilung. Ein völliges Abbildungs-verzeichnis mit Untertiteln, wird in einem separaten Worddokument geliefert. Abbildungen werden, frei von Rechten, separat geliefert als JPEG, JPG oder TIF Bestand in einer Resolution von mindestens 300 dpi. Erstellt sich dass die Abbildungen doch nicht frei von Rechten sind, dann wird vom Autor  verlangt dass mit dem berechtigten Partei zu regeln. Bei Unklarheit hat die Redaktion das Recht eine Abbildung abzulehnen.


Zusammenfassung

Bei einem Artikel wird auch eine Zusammenfassung geliefert. Wenn der Autor eine der Sprachen nicht ausreichend beherrscht, wird eine Zusammenfassung in der Ursprache des Autors verlangt von maximal einer Seite im gleichen Layout des Hauptartikels.

 

Textverarbeitung von der Redaktion nach Empfang

Der Text wird nach Erhalt von der Redaktion beurteilt auf  Befolgung der allgemeinen Richtlinien (Länge, Form, Illustrationen usw.). Dann wird der Inhalt des Textes beurteilt von mindestens zwei Mitgliedern der Redaktion. Es ist der Redaktion vorbehalten sich bei externen Sachverständigen zu beraten. Bei  Akzeptation wird ein Sprache-Experte den Text noch  insbesondere auf eventuelle sprachliche Fehler oder  Tippfehler korrigieren. Die korrigierte Fassung wird dem Autor vorgelegt, wonach der Autor seine endgültige Genehmigung erteilt. Demnächst wird der Layout des Artikels angefertigt. Die Redaktion hat immer das Recht einen Beitrag auf ein nächstes Jahrbuch durchzuschieben. Ausserdem ist es der Redaktion vorbehalten ein Artikel abzulehnen. Gegebenenfalls wird die Redaktion sich baldigst mit dem Autor in Verbindung setzen.

 

Autoren- und Nutzungsrechte

Wenn die Artikel in unser Jahrbuch aufgenommen werden, ist Voraussetzung dass die Autoren auf ihr Urheberecht verzichten. Das beinhaltet dass die Rechte bei Aufnahme in unser Jahrbuch auf OVG übergehen. Diese übertragung ist nicht unbedingt. Der Autor behält stets das geistliche Eigentumsrecht seiner/ihrer schriftstellerische Arbeit, was auch beinhaltet dass er/sie seinen/ihren Text anderswo publizieren kann und dass eventuelle Erträge für ihn/sie sind. In diesem Falle ist Rücksprache mit dem Vorstand des OVG erforderlich, damit vorgebeugt wird dass Dritten ungefragt und ohne Gegenleistung die Investition des Autors und des OVG ausnutzen. Die Erklärung ist namentlich gemeint um das OVG ein juristischen Griff zu geben handlungsfähig zu sein bei Verletzung der Urheberrechte der Autoren unserer Jahrbücher von Dritten.

Um Förderrechte von Fotografen und Eigentümern von Nutzungsrechten auf Bildmaterial vorzubeugen, wird die Autoren gefragt das OVG vor Nutzungsansprüchen auf Bildmaterial zu schützen. Die Autoren liefern also nur Bildmaterial das völlig frei von Rechten ist. Copyright-Erwähnung© ist selbstverständlich möglich. In andere Fällen ist Beratung mit der Redaktion gefragt.

 

Autorexemplar

Der Autor erhält kein Honorar, sondern ein Exemplar des Jahrbuches. Er/sie empfängt ausserdem ein PDF des eigenen Artikels, das er/sie Kollegen oder Freunden zustellen kann.

 

Zum Schluss

Insofern momentan noch nicht in dieser Instruktion aufgenommen, entscheidet die Redaktion.

 

 

November 2017