Een Lottumse schutterij of rebelse jonggezellen

Huub Hendrix

 

Samevatting

Dit artikel is een aanzet om via archiefbronnen de betekenis en herkomst te achterhalen van

enkele objecten uit de inventaris van de Lottumse kerk. Hierbij is de aandacht vooral gericht op

de relatie van deze objecten met de plaatselijke gilden. Te Lottum troffen we een tweetal gilden

aan; een met oudere leden en een met jonge leden. Beide gilden hadden ook een belangrijke rol

in de plaatselijke kerkgemeenschap. Buiten deze verplichtingen werd door het gilde met jonge

leden tal van ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Hierdoor lieten ze ook meer sporen na in

de archieven. De competitie van het vogelschieten met de omliggende dorpen vormde een van

deze activiteiten. Veel gilden zijn vooral door nieuwe wetgeving in de eerste helft van de 19e

eeuw opgeheven.

 

Zusammenfassung

Dieser Artikel ist ein Versuch, die Bedeutung und Herkunft einiger Objekte aus dem Inventar

der Lottummer Kirche anhand von Archivquellen herauszufinden. Dabei wird hauptsächlich die

Beziehung dieser Objekte zu den lokalen Gilden beachtet. In Lottum waren zwei Gilden; eine

mit älteren Mitgliedern und eine mit jungen Mitgliedern. Beide Gilden spielten auch eine wichtige

Rolle in der örtlichen Kirchengemeinschaft. Zusätzlich zu diesen Verpflichtungen organisierte

die Gilde mit jungen Mitgliedern zahlreiche Freizeitaktivitäten. Infolgedessen hinterließen sie

auch mehr Spuren in den Archiven. Der Wettbewerb des Vogelschießens mit den umliegenden

Dörfern war eine dieser Aktivitäten. Viele Gilden wurden in der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts hauptsächlich durch neue Gesetze abgeschafft.

 

********************

 

Horster Herrschaftsrechte in Lobberich 1673-1717

Theo Optendrenk

 

Samenvatting

De geldnood van de Spaanse koning in de 17e eeuw had zijn neerslag op de Spaanse

Nederlanden en het Gelderse Overkwartier. Met de verkoop van jurisdictie aan de adel in het

land kreeg de koning nieuwe gelden. Zo gebeurde het ook met de Heerlijkheid Lobberich

(vandaag Nettetal). Aegidius Werner von Bocholtz zu Lobberich won de veiling in Brussel. Om

de financiële last van de aankoop te kunnen dragen, verkocht hij een deel van de verworven

rechten aan een familielid. De Bocholtz zu Grevenbrock en hun erfgenamen behielden

decennialang een derde van de jurisdictie in Lobberich, de Bocholtz zu Bocholtz in Lobberich

tweederde.

Cäcilia Catharina von Bocholtz-Grevenbrock, die in 1670 met Willem Vincent von Wittenhorst

te Horst huwde en ondertussen ook douairière markiezin van Hoensbroek was, gaf in 1717 de

aanzet tot de eenwording van de heerlijkheid. Samen met de andere erfgenamen verkocht ze haar

derde aan Anna Maria Amalia, de weduwe van Johann Arnold von Bocholtz, Vrouwe zu

Lobberich. De jurisdictie en de drie ridderzetels van de plaats waren weer in het bezit van

Lobbericher tak.

 

Zusammenfassung

Die Geldnöte des spanischen Königs im 17. Jahrhundert wirkten sich bis in die spanischen

Niederlande und in das geldrische Oberquartier aus. Mit dem Verkauf der Gerichtsbarkeit an den

Adel im Lande erlangte der König neue Liquidität. So geschah es auch mit der Herrlichkeit

Lobberich (heute Nettetal). Bei der Versteigerung in Brüssel erhielt Aegidius Werner von

Bocholtz zu Lobberich den Zuschlag. Um die finanziellen Lasten des Kaufs tragen zu können,

gab er einen Teil der erworbenen Rechte an einen Verwandten ab. Die Bocholtz zu Grevenbrock

und ihre Erben behielten über Jahrzehnte ein Drittel, die Bocholtz zu Bocholtz in Lobberich

zwei Drittel der Gerichtsbarkeit in Lobberich.

Cäcilia Catharina von Bocholtz-Grevenbrock, die 1670 Willem Vincent vonWittenhorst zu Horst

geheiratet hatte und inzwischen auch verwitwete Marquise von Hoensbroek war, gab 1717 den

Anstoß zur Vereinigung der Herrlichkeit. Sie verkaufte zusammen mit den anderen Erbinnen ihr

Drittel an Anna Maria Amalia, die Witwe des Lobberichers Johann Arnold von Bocholtz, Herrin

zu Lobberich. Die Gerichtsbarkeit und die drei Rittersitze des Ortes waren damit wieder in

Lobbericher Besitz.

 

********************

 

Het kerspelbestuur en de structuur van de gerichten

Piet Schinck

 

Samenvatting

Iedereen die eigen stamboomonderzoek doet, weet dat het niet makkelijk is de juiste weg te

vinden in de bronnen van de late middeleeuwen. Hoe liggen in die tijd de bestuurlijke en

juridische verhoudingen? Welke weg moet ik bewandelen om genealogieonderzoek met succes

voort te zetten als de DTB boeken niet verder voeren?

Het artikel van mij levert daarbij een eerste aanzet. De gegevens van alle inwoners met een erf,

een stuk grond, van elk kerspel, heerlijkheid, voogdij enz. staan in cijnsrollen en -boeken van de

landheren of grondheren en ook in de registers van de ambtman of rentmeester van het Ambt,

en wel verdeeld naar kerspel. Zoeken dus in particuliere archieven van de landheren en archieven

van de hertog. U vindt dan de namen van de gebruiksgerechtigden van den thins.

Thins is geen belasting, maar een erfelijk gebruiksrecht waarvoor de gebruiksgerechtigde een

jaarlijkse betaling doet, den thins. Wordt het goed om welke reden ook getransporteerd naar

opvolgend familielid, familieleden of een derde dan vindt de gerechtelijke procedure plaats voor

het laatgericht en vervolgens wordt het transport als het naar derden gaat bij oorkonde of open

brief bekend gemaakt door de schepenen of schepenbank.

Elk kerspel, heerlijkheid, voogdij of kerspel in een grote voogdij met een reeks van kerspels kent

gerichten van landheren en een schepenbank; zie de titel, zie tabel van het kerspel Baerle en lees

over onjuiste voorstelling van zaken in de literatuur. De gerichtenstructuur van Lottum is een

open eind, een volledig overzicht van de gerichtenstructuur geven kan niet. Een voorbeeld van

een samenhangende reeks van transport van het grote cijnsgoed de Brand in Leuth verduidelijkt

belangrijke zaken van de feodale rechtswereld.

De overgeleverde schriftelijke stukken bevatten familienamen, namen van de hoofdbewoners

van woningen en hun echtgenoten, echter geen gegevens over de samenstelling van een gezin.

Andere bruikbare bronnen worden in het artikel ook genoemd. De hier beschreven

kerspelstructuur en de structuur van gerichten blijft bestaan tot aan de Franse Tijd (1794-1814).

Het geeft een totaal andere kijk op kerspels en de lokale geschiedenis.

 

Zusammenfassung

Jeder, der Ahnenforschung betreibt, weiß, dass es nicht einfach ist, in den Quellen des

Spätmittelalters den richtigen Weg zu finden. Wie waren die administrativen und rechtlichen

Beziehungen zu dieser Zeit? Welchen Weg sollte ich einschlagen, um die Ahnenforschung

erfolgreich fortzusetzen, wenn die Kirchenbücher nicht fortgesetzt werden?

Mein Artikel gibt einen ersten Anstoß. Die Daten aller Einwohner mit einem Hof, einem Stück

Land, von jedem Kirschspiel, jeder Herrschaft, Vogtei usw. sind in Zins-Rollen und Büchern der

Landherren oder Grundherren sowie in den Registern des Amtmanns oder Rentmeister des

Amtes, unterteilt nach Kirschpiel. Schauen Sie also in privaten Archiven der Landherren und

Archive des Herzogs nach. Sie finden dann die Namen derjenigen, die des Zinses berechtigt sind.

Zins ist keine Steuer, sondern ein erbliches Nutzungsrecht, für das der Nutzer eine jährliche

Zahlung leistet. Wenn das Gut aus irgendeinem Grund zu einem nachfolgenden

Familienmitglied, Familienmitgliedern oder einem Dritten transportiert wird, findet das

Gerichtsverfahren für das Laßgericht statt, und dann wird der Transport, wenn er an Dritte geht,

durch eine Bescheinigung oder ein offenes Schreiben der Schöffen oder Schöffengerichts

angekündigt.

Jedes Kirschspiel, Herrschaft, Vogtei oder jedes Kirschspiel in einer großen Vogtei mit einer

Reihe von Kirschspielen kennt Gerichte von Landherren und ein Schöffengericht; siehe den

Titel, siehe die Tabelle des Kirschspiels Baerle und lesen Sie über falsche Darstellungen in der

Literatur. Die Gerichtsstruktur von Lottum ist offen, es ist nicht möglich, einen vollständigen

Überblick über die Struktur der Gerichte zu geben. Ein Beispiel für eine zusammenhängende

Transportserie des großen Zinsgut „de Brand“ in Leuth verdeutlicht wichtige Fragen der

feudalen Gerichtswelt.

Die überlieferte schriftlichen Dokumente enthalten Familiennamen, Namen der Hauptbewohner

von Häusern und ihren Ehepartnern, jedoch keine Informationen über die Zusammenstellung

einer Familie. Weitere nützliche Ressourcen werden ebenfalls im Artikel erwähnt. Die hier

beschriebene Kirschspielstruktur und die Struktur der Gerichte bleiben bis in die französische

Zeit (1794-1814) bestehen. Es gibt einen völlig anderen Blick auf Kirschpielen und die lokale

Geschichte.

 

********************

 

Wie textile Begriffe unsere Sprache bereichern

Walter Tillmann, tekeningen Heinz Stenmans †

 

Samenvatting

In totaal werden 133 begrippen uit de textielbranche geregistreerd, die toevallig in meer dan 2500

voorbeelden werden aangetroffen. “Faden”, het gesponnen garen, komt 234 keer voor in

bovenstaande lijst. “Spinnen”, het twijnen van vezels, volgt op de 2 e plaats, met 117 keer. De 3e

plaats gaat naar “Tuch”, het product gemaakt van gesponnen draden, met 94 treffers. De

volgende begrippen die meer dan 50 keer voorkomen zijn: breien met 76, tapijt 64, zak 60,

schaap 58, breien 55, knippen 55, hoed/muts 52 en broek 51 keer. Allen zijn verzameld in de

alfabetische lijst.

Het is verheugend dat zoveel woorden uit de textielbranch, ook al hebben ze een “gekke

betekenis”, onze taal verrijken.

 

Zusammenfassung

Insgesamt wurden 133 Begriffe aus dem Textilbereich erfasst, die in mehr als 2.500 Bespielen

durch Zufall gefunden wurden. „Faden“, das gesponnene Garn, ist in der vorstehenden Liste

234 mal vertreten. An 2. Stelle folgt „Spinnen“, das Zusammendrehen von Fasern, mit 117

Fundstellen. Den 3. Platz hat mit 94 Auffindungen das Erzeugnis aus gesponnenen Fäden, das

„Tuch“, eingenommen. Die nächsten Begriffe, die mehr als 50 Fundstellen aufgewiesen haben,

sind: Stricken mit 76, Teppich 64, Sack 60, Schaf 58, Strick 55, Schneiden 55, Hut / Mütze 52

und Hose mit 51 Stellen. Alle sind in der alphabetischen Liste zusammengestellt.

Es ist erfreulich, dass noch so viele Wörter aus dem Textilen, wenn auch in „verrückter

Bedeutung“, unsere Sprache bereichern.

 

********************

 

Hertogelijke domeininkomsten in Venray in de 15e eeuw

Marinus Flokstra

 

Samenvatting

De vondst van de Venrayse posten van de Gelderse domeinen in de rekeningen van Arnt

Lomme over de periode 1404 t/m 1411 en Hendrik van Ghiffen over de periode 1430 t/m 1435

met hiaten gaven mij de aanleiding om dieper op deze materie in te gaan. Er is sprake van

inkomsten uit de grote en smalle tienden, cijnzen, beden die zowel geheven werden in mei als in

de herfst, tollen, gruyt om maar eens een paar te noemen. Deze inkomsten werden door hertog

Eduard in 1364 buiten de Meurse pandschap gehouden.

Een van diens latere opvolgers, hertog Arnold, verpanden de Venrayse inkomsten in 1435 voor

een lening van 6000 Rijnse guldens aan Johan van Broekhuizen, heer van Loo (bij Alpen) en

Geijsteren, ambtman van Goch en het land van Kessel. Laatstgenoemde liet van dat bedrag 4000

Rijnse gulden na om een klooster te stichten. Dit mannenklooster kwam in Oostrum en pas na

de Slag bij Straelen in 1468 werden plannen gesmeed om de kloosterlingen in Oostrum te

verplaatsen naar Sandt bij Straelen en vanaf die tijd heet dat klooster Mariensande. Voor dat

aanzienlijk bedrag kregen de kloosterlingen jaarlijks uit de Venrayse tienden 200 malder rogge.

Tot het einde van het Ancien Régime hebben zij dat ontvangen. De gevolgen waren groot,

immers het feodale stelsel werd afgeschaft en de maatschappij werd hervormd onder de bekende

leuze van "vrijheid, gelijkheid en broederschap".

 

Zusammenfassung

Die Entdeckung der Posten aus Venray der Geldrische Domänen in den Rechnungen von Arnt

Lomme im Zeitraum 1404 bis 1411 und Hendrik van Ghiffen im Zeitraum 1430 bis 1435 mit

Lücken waren Anlass, mich eingehender mit dieser Angelegenheit zu befassen. Es ist die Rede

von Einnahmen aus dem Groß- und Kleinzehnt, Zinsen, Beden, die sowohl im Mai als auch im

Herbst erhoben wurden, Mautgebühren, Grut, um nur einige zu nennen. Diese Einnahmen

wurden in 1364 von Herzog Eduard außerhalb der Moerssche Pfandschaft gehalten.

Einer seiner späteren Nachfolger, Herzog Arnold, verpfändete die Einnahmen aus Venray in

1435 für ein Kredit von 6.000 Rheinische Gulden an Johan van Broekhuizen, Herr von Loo (in

der Nähe von Alpen) und Geijsteren, Amtmann von Goch und dem Land von Kessel. Letztere

hinterließ 4000 Rheinische Gulden dieser Summe, um ein Kloster zu gründen. Dieses Kloster

wurde in Oostrum gegründet und erst nach der Schlacht von Straelen im Jahr 1468 wurden

Pläne gemacht, die Mönche aus Oostrum nach Sandt bei Straelen zu verlegen. Von da an hieß es

Mariensande. Für diese beträchtliche Summe erhielten die Mönche jährlich 200 Malter Roggen

aus dem Zehnt von Venray bis zum Ende des Ancien Régime. Die Folgen waren schlimm,

schließlich wurde das Feudalsystem abgeschafft und die Gesellschaft unter dem bekannten

Motto "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" reformiert.

 

********************

 

De corona situatie in foto's - Die Corona-Lage in Fotos

Redactie

 

Samenvatting

Corona bepaalt momenteel ons dagelijkse leven. We hopen dat we spoedig weer naar een

normale situatie terug kunnen keren. Als iets is duidelijk geworden in deze crisis dan is het wel de

behoefte aan persoonlijk contact tussen mensen. Op de volgende pagina’s willen we u een indruk

geven van de situatie in coronatijd, zoals enkele van onze leden dit hebben ervaren. Wij vinden

het belangrijk om dit vast te leggen, omdat de foto’s over een aantal jaren ook tot onze

geschiedenis zullen behoren.

 

Zusammenfassung

Corona definiert derzeit unser tägliches Leben. Wir hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität

zurückkehren können. Wenn in dieser Krise etwas offensichtlich geworden ist dann ist es das

Bedürfnis des persönlichen Kontakts zwischen Menschen. Auf den folgenden Seiten möchten

wir Ihnen einen Eindruck von der Corona-Lage vermitteln, wie sie einige unserer Mitglieder

erlebt haben. Wir halten es für wichtig, dies aufzuzeichnen, da die Fotos in einigen Jahren auch

Teil unserer Geschichte sein werden.

 

********************

 

Vincentius Warrimont

Harrie Huijs

 

Samenvatting

Vincentius Warrimont werkte slechts 7 jaar als vicepastoor in de St Martinusparochie te Venlo.

Dit gebeurde in een periode, waarin de wereld voor de clerus op de kop gezet werd. De Franse

revolutie maakte een einde aan de privileges en de geestelijken moesten hoge offers brengen

voor hun principes. Vermeldingen in het dagboek van pastoor Van Postel tonen ons een beeld

van deze turbulente tijd.

 

Zusammenfassung

Vincentius Warrimont arbeitete nur 7 Jahre als Vizepastor in der St. Martins-Pfarrei in Venlo.

Dies geschah zu einer Zeit, als die Welt für den Klerus auf den Kopf gestellt wurde. Die

Französische Revolution setzte den Privilegien ein Ende und die Geistlichen mussten hohe

Opfer für ihre Prinzipien bringen. Einträge in Pastor Van Postels Tagebuch geben uns ein Bild

von dieser turbulenten Zeit.

 

********************

 

Dann machten wir dass wir fort kamen

Clemens Broeckmann

 

Samenvatting

Philipp Klümpen (22 mei 1884 - 7 november 1961) bracht zijn leven door op de Sleuwenhof in

Straelen-Auwel, waar hij stevig betrokken was bij het dorpsleven.

Hij hield een nauwgezet dagboek bij van zijn ervaringen in de Eerste Wereldoorlog. Klümpen

moest zich reeds op 3 augustus 1914 in Geldern melden en werd ingedeeld bij een

bevoorradingseenheid van het 2e Bataljon van het Reserve Artillerie Regiment Nr. 13. Enkele

dagen later marcheerde men via Düren, Luik en Namen naar Chivy-lès-Étouvelles (F), waar men

gestationeerd was van september 1914 tot januari 1915. De taak van Klümpen’s groep was om

de troepen aan het front te bevoorraden en voor voorraad te zorgen, waarvoor ze slachtvee,

voedsel, graan en paardenvoer kochten van de lokale bevolking. In zijn vrije tijd ontmoette hij

steeds weer kameraden uit Straelen en werd zo via vele brieven altijd op de hoogte gehouden van

het gebeuren in zijn dorp.

In 1915 werd de batterij van Klümpen verplaatst naar een klein stadje ten zuiden van Laon, waar

men verbleef tot de opmars in het gebied rond Verdun begin 1916, waarbij men door volledig

verwoeste dorpen met veel doden kwam. Afgezien van een paar alarmoefeningen bleef de

batterij gespaard van de oorlog; van de moorddadige aanval op Verdun werd alleen het

onophoudelijke gedonder van artillerievuur gehoord.

In december 1916 werd het bataljon voor een paar weken weer het toneel op getrokken. Daarna

werden de bevoorradingstroepen meerdere keren verplaatst naar verschillende locaties achter het

front. Klümpen’s dienst ging gewoon door met staldiensten, bewaking, inkoop van voer, appèl,

transport van munitie en materiaal naar de geschutsopstellingen. In de bijna drie jaar dat de

oorlog al gaande was, heeft hij herhaaldelijk thuisverlof gekregen, dat hij gebruikte om te werken

op de Sleuwenhof en om familie en vrienden te bezoeken.

Op 9 augustus 1917 werd Klümpen voor het eerst ziek van baardschurft. Kort daarna was hij

met ziekteverlof en werd in september naar het ziekenhuis in Speyer gestuurd, waar hij tot 10

december verbleef. Na nog een thuisverlof en dienst in de herstellingsbatterij in Wesel, werd hij

medio 1918 overgeplaatst naar Hasselt in België. Op 15 oktober 1918 zag hij voor het eerst van

het front terugtrekkende troepen.

Klümpen’s regiment werd overgeplaatst naar de Elzas, waar hij hoorde van de wapenstilstand en

de troonsafstand van de keizer. Enkele dagen later ging de reis verder naar Freiburg in het

Zwarte Woud. Daar werd hij op 26 november omstreeks 11 uur 's morgens ontslagen en na

meer dan vier jaar WO I arriveerde hij op 28 november 1918 bij zijn thuisboerderij.

 

Zusammenfassung

Philipp Klümpen (22.05.1884 – 07.11.1961) verbrachte sein Leben auf dem Sleuwenhof in

Straelen-Auwel, wo er fest in das dörfliche Leben eingebunden war.

Über seine Erlebnisse im I. Weltkrieg hat er akribisch Tagebuch geführt. Klümpen musste sich

bereits am 03. Aug. 1914 in Geldern stellen und wird in dem II. Bataillon des Res.-Artillerie-

Regiments Nr. 13 einem Bagagetrupp zugeteilt. Wenige Tage später marschiert man über Düren,

Lüttich und Namur nach Chivy-lès-Étouvelles (F), wo man von September 1914 bis Januar 1915

stationiert ist. Die Aufgabe von Klümpens Gruppe besteht darin, für die Versorgung der

Truppen an der Front und für den Nachschub zu sorgen, wofür man von der örtlichen

Bevölkerung Schlachtvieh, Lebensmittel, Getreide und Pferdefutter akquiriert. In seiner Freizeit

trifft er sich immer wieder mit Kameraden aus Straelen und bleibt so und durch viele Briefe stets

über das Geschehen in der Heimat informiert.

Im Jahr 1915 wird Klümpens Batterie in einen kleinen Ort südlich von Laon verlegt, wo man bis

zum Vormarsch Anfang 1916 in die Umgebung von Verdun bleibt, dabei kommt man durch

total zerstörte Dörfer mit vielen Toten. Abgesehen von einigen Alarmübungen bleibt die Batterie

aber vom Kriegsgeschehen verschont; von dem mörderischen Angriff auf Verdun hört man nur

das unaufhörliche Donnern des Artilleriefeuers.

Im Dezember 1916 zieht man das Bataillon für wenigen Wochen in die Etappe zurück. Danach

wird die Versorgungstruppe mehrfach in verschiedene Orte hinter der Front verlegt. Klümpens

Dienst geht weiter wie üblich mit Stalldiensten, Wachen, Futtermittelbesorgung, Appellen,

Transporte von Munition und Material zu den Geschützstellungen. Während der fast drei Jahre,

die der Krieg schon dauert, hat er wiederholt Heimaturlaub, den er für die Arbeit auf dem

Sleuwenhof und Besuche bei Verwandten und Bekannten nutzt.

Am 09. August 1917 erkrankt Klümpen erstmalig an Bartflechte. Er wird kurz darauf

krankgeschrieben und kommt im September ins Lazarett in Speyer, wo er bis zum 10. Dezember

bleibt. Nach einem weiteren Heimaturlaub und Dienst in der Genesungsbatterie in Wesel wird er

Mitte 1918 nach Hasselt in Belgien abkommandiert. Am 15. Oktober 1918 sieht er erstmalig von

der Front zurückflutende Truppen.

Klümpens Regiment wird in das Elsass verlegt, wo er von dem Waffenstillstand und der

Abdankung des Kaisers erfährt. Wenige Tage später geht es weiter nach Freiburg im

Schwarzwald. Dort wird er am 26. November gegen 11 Uhr und nach über vier Jahren Weltkrieg

entlassen und trifft am 28. November 1918 auf dem heimatlichen Hof ein.

 

********************

 

Prentbriefkaarten en motorrijwielen van Fonck en zonen uit Venray

Will Steeghs

 

Samenvatting

Johannes Victor Fonck werd op 28 oktober 1853 geboren te Mook. Zijn vader vertrekt dat jaar

naar de USA en er wordt niets meer van hem vernomen. Hij groeit op in Venray bij zijn moeder,

trouwt in 1881. Zakelijk werkt hij vanaf 1884 als koperslager, maar hij verkoopt al snel ook heel

veel andere producten. Hij wordt ook producent van fietsen onder het merk Vulkaan. In 1912

treedt zijn zoon Jac toe en start Johannes de productie van motorrijwielfietsen. Deze activiteit

stopt waarschijnlijk in 1916 wegens WOI als de aanvoer van motoren stilvalt. Na 1919 worden

ze vertegenwoordiger van CEDOS-motoren in Nederland. De koop begon in 1922 sterk terug

te lopen en motoren werden goedkoper aangeboden. Na dat jaar werd het snel stil rond deze

motoren. Op de gevel aan de Hofstraat herinnert de gevelsteen van CEDOS aan deze motoren.

In het Venrayse museum is nu een CEDOS-motor te bewonderen en er zal ook een Vulkaan

fiets uit 1916 bij komen.

Victor Fonck gaf in de jaren 1899-1908 prentbriefkaarten uit onder eigen naam. Deze werden

gekocht bij August Brűsseler, die op het moment van verkoop nog niet in Maastricht stond

ingeschreven, maar Maastricht en Aachen dikwijls vermeldde op zijn prentbriefkaarten. De

meeste prentbriefkaarten werden aankocht bij Scheer & Dathe te Trier. In totaal 33 stuks. Ook

bij de Nederlandse drukker La Riviere & Voorhoeve werden in de periode 1901 t/m 1908

prentbriefkaarten aangekocht.

We kunnen stellen dat hij een veelzijdig ondernemer was, maar zich ook inzette voor de

Venrayse gemeenschap als gemeenteraadslid en president van fanfare Cecilia. De motoren,

fietsen en prentbriefkaarten zijn een blijvende herinnering aan hem en zijn zoon.

 

Zusammenfassung

Johannes Victor Fonck wurde am 28. Oktober 1853 in Mook geboren. Sein Vater reist in diesem

Jahr in die USA und seitdem wird nichts mehr von ihm gehört. Er wuchs mit seiner Mutter in

Venray auf und heiratete 1881. Seit 1884 arbeitete er als Kupfermetzger aber verkaufte bald auch

viele andere Produkte. Er wurde auch Hersteller von Fahrrädern unter der Marke Vulkaan. 1912

tritt sein Sohn Jac ein und fängt Johannes mit der Produktion an von Motorrädern. Diese

Aktivität wird wahrscheinlich 1916 aufgrund des Ersten Weltkriegs eingestellt, als die

Versorgung mit Motoren zum Stillstand kommt. Nach 1919 werden sie Vertreter von CEDOS-

Motore in den Niederlanden. Ab 1922 gingen die Verkäufe stark zurück und Motoren wurden

billiger angeboten. Nach diesem Jahr wurde es um diese Motore bald still. An der Fassade der

Hofstraat erinnert der Ziegelstein CEDOS an diese Motoren. Man kann jetzt im Venray-

Museum einen CEDOS-Motor bewundern, und ein „Vulkaan“-Fahrrad von 1916 kann ebenfalls

gesehen werden.

Victor Fonck veröffentlichte in den Jahren 1899-1908 Postkarten unter seinem eigenen Namen.

Diese wurden von August Brüsseler gekauft, der zum Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht in

Maastricht registriert war, auf seinen Postkarten jedoch häufig Maastricht und Aachen erwähnte.

Die meisten Postkarten wurden bei Scheer & Dathe in Trier gekauft. Insgesamt 33 Stück. In den

Jahren 1901 bis 1908 wurden auch Postkarten vom niederländischen Drucker La Riviere &

Voorhoeve gekauft.

Wir können sagen, dass er ein vielseitiger Unternehmer war, sich aber auch als Stadtrat und

Präsident der Fanfare Cecilia der Gemeinde Venray verschrieben hat. Die Motorräder, Fahrräder

und Ansichtskarten sind eine bleibende Erinnerung an ihn und seinen Sohn.

 

********************

 

Hermann Sensen

Udo Durchgraf

 

Samenvatting

Hermann Sensen is tegenwoordig een bijna vergeten kunstenaar, aangezien zijn kerkelijke

kunstwerken in Duitsland en Nederland grotendeels niet meer bestaan. Hij werd geboren op 7

juni 1872 in Oberhausen-Sterkrade en stierf op 3 december 1954 in Kevelaer. Na zijn opleiding

tot huisschilder trad hij in 1893 toe tot het atelier van Friedrich Stummel. Hier ontving hij zijn

artistieke opleiding van Friedrich Stummel en zijn collega's. In 1895 ontving hij een aanvullende

opleiding als mozaïst van Antonio Gobbo (Venetië 10 januari 1857 – 14 april 1907 Köln-

Ehrenfeld), die in de Gnadenkapelle de mozaïekontwerpen van Friedrich Stummel uitvoerde met

de hulp van Hermann Sensen. Ondanks dat hij in 1912 als zelfstandig kunstenaar werkzaam was,

is zijn betrokkenheid bij de studio van Stummel tot 1918 aantoonbaar. Hij maakte ook

mozaïeken voor glasschilderwerkplaats Derix in Kevelaer. Mozaïeken van hem zijn te vinden op

veel begraafplaatsen in de Nederrijn.

 

Zusammenfassung

Hermann Sensen ist ein heute fast vergessener Künstler, da seine kirchlichen Werke in

Deutschland und den Niederlanden meist nicht mehr existieren. Er wurde in Oberhausen-

Sterkrade am 07.06.1872 geboren und verstarb am 03.12.1954 in Kevelaer. Nach seiner

Ausbildung als Anstreicher trat er im Jahre 1893 in das Atelier von Friedrich Stummel ein. Hier

erhielt er seine künstlerische Ausbildung durch Friedrich Stummel und seine Mitarbeiter. Im

Jahre 1895 erhielt er eine Zusatzausbildung als Mosaizist durch Antonio Gobbo (Venedig/Italien

10.01.1857-14.04.1907 Köln-Ehrenfeld), dieser führte die Mosaikentwürfe von Friedrich

Stummel unter Mithilfe von Hermann Sensen in der Gnadenkapelle aus. Seit seiner

Selbstständigkeit im Jahre 1912 ist seine Mitwirkung im Atelier Stummel noch bis 1918

nachweisbar. Außerdem fertigte er auch Mosaike im Auftrag der Glasmalerwerkstatt Derix in

Kevelaer an. Mosaike von Ihm sind auf vielen niederrheinischen Friedhöfen zu finden.

 

********************

 

Leven in een bunker op de Boerenheide Arcen

Louis Reutelingsperger, Ger Wijnhoven en Jac Wijnhoven

 

Samenvatting

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag het front in Arcen. Het dorp en zijn omgeving

werd met wisselende intensiteit beschoten. De woningen, met uitzondering van de kelders,

boden onvoldoende veiligheid. Naast kelders woonden mensen ook in ondergrondse

schuilplaatsen die verder van de Maas in de zandduinen werden gebouwd. Deze

noodopvangcentra worden bunkers genoemd. Het waren geen schuilkelders of schuilplaatsen,

maar goed gebouwde leefruimtes. In de Boerenheide ten noorden van Arcen woonden vier

gezinnen bijna drie maanden samen in zo'n bunker. In totaal 23 mensen. Een deel hiervan is

bekend bij de nu nog levende bewoners van de bunkers en bij de kinderen van de bewoners. Dit

artikel beschrijft de situatie in deze oorlogstijd, de plaats, de constructie en het leven in deze

schuilplaats op de heide.

 

Zusammenfassung

Am Ende des Zweiten Weltkriegs war Arcen an vorderster Front. Das Dorf und seine

Umgebung wurden mit unterschiedlicher Intensität beschossen. Die Häuser boten mit

Ausnahme der Keller unzureichende Sicherheit. Neben Kellern lebten die Menschen auch in

unterirdischen Schutzräumen, die weiter von der Maas entfernt in den Sanddünen gebaut

wurden. Diese Notunterkünfte werden Bunker genannt. Es waren keine Luftschutzbunker oder

Unterkünfte zum Verstecken, sondern gut gebaute Wohnräume. In der Boerenheide nördlich

von Arcen lebten fast drei Monaten lang vier Familien in so einem Bunker zusammen. Insgesamt

23 Personen. Einiges davon ist bei den momentan noch lebenden Bewohnern der Bunker und

Kindern der Bewohner bekannt. Dieser Artikel beschreibt die Lage in dieser Kriegszeit, den Ort,

den Bau und das Leben in diesem Schutzraum in der Heide.

********************