Marie-Luise posten

 

Die Pest – eine Geißel Gottes

 

Den Anstoß, mich mit diesem Thema näher zu beschäftigen, gab ein Gebetszettel aus dem 19. Jahrhundert, der den Pestheiligen St. Rochus darstellt sowie ein Pestschutzbrief des 17. Jahrhunderts, den ich erwerben konnte.

 

Die Erinnerung an die Pest ist bis in die heutige Zeit im kollektiven Gedächtnis der Menschen vorhanden, wie Andachtsbilder, Pestkreuze, Statuen von Heiligen (St. Rochus, St. Sebastian, St. Antonius), Passionsspiele (Oberammergau) und Bildstöcke, Kapellen oder Altäre zeigen – alles „Denkmäler“ - und damit mehr oder weniger stumme Zeugen einer Katastrophe, welche die Menschheit über Jahrhunderte immer wieder heimsuchte.

 

Auch in Redensarten und Redewendungen ist die Pest noch heute allgegenwärtig. Hat man die Wahl zwischen zwei Übeln, so hat man umgangssprachlich die „Wahl zwischen Pest und Cholera“. Man kann jemanden „wie die Pest hassen“ oder „meiden wie die Pest“. Wenn etwas „stinkt wie die Pest“, so ist „die Luft verpestet“. Wünscht man jemandem „die Pest an den Hals“, so zeugt das von tiefster Abneigung oder Feindschaft. Auch die Redewendung „Da kann er warten, bis er schwarz wird“ geht zurück auf den „Schwarzen Tod“ – die Pest.

 

Anhand von zeitgenössischen Texten wird versucht, den Weg und den Verlauf der Pest vom 14. Jahrhundert bis in das 18. Jahrhundert zu beschreiben. Von besonderem Interesse sind dabei die Quellen, die die Pest am Niederrhein betreffen. Hilflose Erklärungsmodelle des Krankheitsbildes, die Flucht in eine überzogene Spiritualität  bis hin zu einer verzweifelten Suche nach Sündenböcken vergegenwärtigen ansatzweise das Lebensgefühl der Betroffenen.

 

De pest – een Gesel Gods

 

Redenen om me met dit thema nader bezig te houden, waren een bidprentje uit de 19e eeuw, waarop de pestheilige St. Rochus is afgebeeld en een vrijgeleide pestbrief van de 17e eeuw, die ik kon bemachtigen.

 

De herinnering aan de pest is tot vandaag de dag in het collectieve geheugen van de mensen gegrift zoals wordt aangetoond in devotiebeelden, pestkruizen, beelden van heiligen (St. Rochus, St. Sebastiaan, St. Antonius), passiespelen (Oberammergau), wegkruizen of wegzuilen, kapelletjes of altaren – allemaal „monumenten“ en daardoor min of meer stille getuigen van een catastrofe, die de mensheid door de eeuwen heen steeds weer teisterde.

 

Ook in het taalgebruik en zegswijzen is de pest tot op heden alom aanwezig. Als men tussen twee kwaden mag kiezen, dan heeft men het in de omgangstaal over de “keuze tussen de pest en de cholera“. Men kan iemand haten als de pest of als de pest mijden. Als iets stinkt als de pest, dan is de lucht verpest. Als je iemand de pest oftewel het slechtste toewenst, getuigt dit van een diepe afkeer of vijandschap. Ook het gezegde: “Hij kan wachten tot hij zwart wordt“ verwijst naar de „zwarte dood“- de pest.

 

Aan de hand van   teksten  van tijdsbeelden wordt geprobeerd de weg en het verloop van de pest vanaf de 14e tot in de 18e eeuw te beschrijven. Van bijzonder belang zijn daarbij de bronnen over de pest aan de Niederrhein. Van ongelukkige voorbeelden ter verklaring van het ziektebeeld,  de vlucht in overdreven spiritualiteit tot aan het vertwijfeld zoeken naar zondebokken geven als uitgangspunten het levensgevoel van de getroffenen weer.

 

********************

HARRIE HUIJS

 

Over de doden niets dan goeds

 

Het gebruik van doodsprentjes is ontstaan in de Noordelijke Nederlanden in de tijd van de Contra Reformatie. Aan de Jezuïeten danken we de verspreiding van dit gebruik naar de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen werd al gauw een centrum in de productie en verspreiding van doodsprentjes. We moeten echter wachten tot de 19e eeuw alvorens we ook doodsprentjes in Noord- en Midden-Limburg tegenkomen. In het artikel worden de doodsprentjes uit dit gebied beschreven; de verschillende typen in zowel tekst- als ook beeldzijde. In het begin van de 19e eeuw was het doodsprentje nog grotendeels voorbehouden aan de geestelijkheid en de adel. Het herstel van de kerkelijke hiërarchie en de daarop volgende stimulering van het katholieke onderwijs en verenigingsleven zorgden er voor dat het doodsprentje ook bij de welgestelde burgers gemeengoed werd. Het algemeen gebruik duurde mede door de prijs en de ongeletterdheid tot het einde van de 19e eeuw.

 

Von den Toten nur Gutes

 

Der Brauch von Totenzetteln hat sich in den nördlichen Niederlanden entwickelt in der Kontrareformationszeit. Wir verdanken den Jesuiten das Verbreiten dieses Brauchtums in den südlichen Niederlanden. Antwerpen wurde bald ein Zentrum von Anfertigung und Verbreitung von Totenzetteln. Wir müssen jedoch warten bis zum 19. Jahrhundert bevor wir auch Totenzettel in Nord- und Mitten-Limburg finden. In diesem Artikel werden die Totenzettel aus diesem Gebiet beschrieben: die verschiedenen Arten in sowohl Text alsauch Bildseite. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war der Totenzettel meistens noch der Geistlichkeit oder dem Adel vorbehalten. Die Wiederinstandsetzung der Hierarchie und die anschliessende Anregung des katholischen Unterrichts und Vereinslebens haben dazu beigetragen dass der Totenzettel auch bei den betuchten Bürgern Gemeingut wurde. Die allgemeine Nutzung dauerte – auch vom Preis und Anaphalbetismus her – bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

 

*******************

UDO DURCHGRAF

 

eIN LEHRER IN  Kevelaer – Christian Busch UND SEINE FAMILIE

 

Die Geschichte beginnt in den 1820er Jahren, zu dem Zeitpunkt war die Schulaufsicht mit Ihrem alten Lehrer nicht mehr zufrieden: er sprach noch den niederrheinischen Ortsdialekt und hat meist noch in den alten niederländischen Schulbüchern unterrrichtet. Der preussischen Regierung und dem Bistum Münster gefiel dies nicht und übte daher einen immensen Druck auf die Orts-Schulaufsichten am Niederrhein aus.

 

Die Kevelaerer Schulaufsicht entschied sich für Christian Busch (geboren in Düsseldorf am 09.02.1807 und gestorben in Neuss am 04.10.1890), der keinen Bezug zu unserem niederrheinisch-niederländisch geprägtes Umfeld hatte. Von 1830 bis 1841 war er Lehrer in Kevelaer und hat in dieser Zeit zumindest versucht, die Schulkinder einzudeutschen.

 

Neben dem Kevelaerer Teil seiner Lebenserinnerungen wurden wie verschiedene andere Dokumente und Bilder in diesen Artikel eingearbeitet. Unter anderem eine Fotografie mit seiner Familie aus dem Jahre 1857 und ein Altersfoto. Neben einer Genealogie sind auch  einige Nachkommen kurz erwähnt, die einen Bezug zu Kevelaer hatten. Der Kevelaerer Teil seiner Nachkommen ist mit Brigitte Froitzheim im Jahre 2010 ausgestorben.

 

Een leraar in Kevelaer – Christian Busch en zijn familie

 

De geschiedenis begint in de jaren 1820. Op dat tijdstip was de schoolinspectie niet meer tevreden over de oude leraar. Hij sprak nog het plaatselijke Neder-Rijnse dialect en had meestal nog met de oude Nederlandse schoolboeken les gegeven. Dit beviel de Pruisische regering en het Bisdom Münster niet en zij oefenden immense druk uit op het plaatselijke schooltoezicht aan de Neder-Rijn.

 

De Kevelaerse schoolinspectie koos voor Christian Busch (geboren in Düsseldorf op 9 februari 1807 en gestorven in Neuss op 4 oktober 1890), die geen verbintenis had met onze Neder-Rijns/Nederlands bestempelde omgeving. Van 1831 tot 1841 was hij docent in Kevelaer en heeft in deze periode in elk geval geprobeerd de schoolkinderen te verduitsen.

 

Naast het Kevelaerse gedeelte van zijn levensherinneringen zijn ook diverse andere documenten en afbeeldingen in dit artikel verwerkt. Onder andere een foto met zijn gezin uit het jaar 1857 en een leeftijdsportret. Behalve zijn genealogie zijn ook enkele nakomelingen die met Kevelaer te maken hadden in het kort vermeld. Het Kevelaerse deel van zijn nageslacht is met Brigitte Froitzheim in het jaar 2010 uitgestorven.

 

********************

Wim POELL

 

Petrus Polenius (1595-1667) ex Wachtendonk, een leven in beelden

 

Petrus Polenius wordt in 1595 als Peter te Poel geboren te Wachtendonk op de gelijknamige hof Poel, als zoon van Gerard te Poel. Hij zal later vooral bekendheid verwerven als 39e abt van Kloosterkamp onder de naam Petrus Polenius ex Wachtendonk. Zijn leven speelt zich grotendeels af in het Overkwartier van Gelder met Roermond als hoofdstad. Dat leven  wordt overschaduwd door de gevolgen van de reformatie, die Luther in 1517 begon. Drie oorlogen zijn daarbij belangrijk: De Keulse oorlog 1583-1588, de tachtigjarige oorlog 1568-1648 en de dertigjarige oorlog 1618-1648.

 

Al in zijn vroege jeugd wordt Peter geconfronteerd met de oorlog wanneer Wachtendonk telkens van machthebbers wisselt: eerst de Spanjaarden en dan de Staatsen en dat een aantal keren, waarbij zijn vader tevens van zich doet spreken.

 

Kloosterkamp  is het eerste Cisterciënserklooster, dat vanuit Frankrijk in 1123 in het Duitstalige deel van Europa  wordt gesticht.  Daarop volgen vele tientallen kloosters, dochterkloosters van Kloosterkamp genaamd, van Cisterciënser en Cisterciënserinnen, zoals de Munsterabdij in Roermond. Bijzonder zijn de z.g. Kamperhoven in Keulen, Rheinberg en Neuss, die vooral in hun omgeving de eredienst en het onderwijs verzorgden en onderdak boden aan o.a. de voor het oorlogsgeweld gevluchte monniken. Kamperhof Keulen deed ook dienst als onderkomen  voor monniken van Kloosterkamp voor hun studie aan de universiteit  en voorts door zijn ligging aan de Rijn als handelshuis.

 

Veel is geschreven over Kloosterkamp (1123-1803) en Petrus Polenius: door tijdgenoten van Polenius, Jacobus Merlo Horstius en Jongelinus in de 17e eeuw, Friedrich Michiels in de 19e eeuw, Mathias Dicks in de 20e eeuw en tenslotte Georg Geisbauer en Peter Geuskens in de 21e eeuw.

 

Na zijn studie aan de universiteit van Keulen wordt Peter te Poel Cisterciënser monnik van Kloosterkamp. Hij latiniseert dan zijn  naam, zoals in die tijd gebruikelijk, en noemde zich Petrus Polenius. Zijn intrede vond fysiek niet plaats in Kloosterkamp. De monniken waren vanaf 1580 uitgeweken naar de Kamperhoven. In de Keulse oorlog was de abdij  grotendeels verwoest. Aanvankelijk verbleef Polenius in de Keulse Kamperhof, waar hij de rol van beheerder en studiebegeleider vervulde.

 

Omstreeks 1625 wordt hij aangesteld als biechtvader van  de Cisterciënserinnen van  de Munsterabdij in Roermond. Zijn functioneren aldaar bleek veel meer te omvatten dan de naam van de functie doet vermoeden. Peter Geuskens heeft in 2000 de geschillen, die tussen Polenius en de ‘Joffers’ ontstonden, diepgaand beschreven.

 

Na zijn verkiezing tot abt in 1636 begint Polenius vanaf 1640 aan de beperkte herbouw van Kloosterkamp en de terugkeer van de monniken. Daardoor wordt hij door sommige schrijvers aangeduid als de tweede stichter van Kloosterkamp. Door de bouwactiviteiten moest het klooster zich diep in de schulden steken.

 

In 1664, na 28 dienstjaren legde hij, 69 jaar oud, zijn functie als abt neer. Hij trok zich terug in de Kamperhof te Keulen, waar hij in 1667 overleed en in de St. Johannes en Cordula Kerk werd begraven. Hij werd 72 jaar, waarvan hij 50 jaar monnik van Kloosterkamp is geweest. Hij is van de 50 abten in het 680-jarig bestaan van dit klooster de op drie na de langst zittende abt. Polenius is de derde abt afkomstig uit Wachtendonk.

 

Door de diverse hiervoor genoemde schrijvers wordt Polenius verschillend beoordeeld. Zijn tijdgenoten zijn lovend over hem, soms in lyrische bewoordingen. Wel wordt opgemerkt dat hij het klooster met schulden belast achterlaat. De 20e -eeuwse schrijver Dicks noemt hem ‘diese hochverdiente Prälat’ en hij wijt de schulden aan de bouwactiviteiten, die Polenius meende te moeten ondernemen om de monniken weer terug te laten keren naar Kloosterkamp. Zijn functioneren als biechtvader van de Munsterabdij in Roermond en met name zijn beheer van de materiële middelen, kan aan de hand van het artikel van Peter Geuskens uit 2000 worden aangemerkt als de zwarte bladzijde uit het leven van Polenius. Daaruit blijkt, dat met de kennis en opvattingen van nu, er sprake is van nepotisme en ook dat de scheiding van kerk en staat toen nog niet in acht werd genomen.

 

Ten slotte wordt aan het einde van het artikel zijn relatie met zijn familieleden uit die tijd in kaart gebracht, waardoor wellicht in de toekomst ontbrekende schakels kunnen worden gevonden

 

Het artikel schetst, nu vijf eeuwen na Luther, vier eeuwen na het intreden van Petrus Polenius als monnik in Kloosterkamp en 350 jaar na zijn overlijden, zijn leven tegen de achtergrond van zijn tijd, mede aan de hand van afbeeldingen en van de verhalen die met dank aan de schrijvers over hem bewaard zijn gebleven.

 

Petrus Polenius (1595-1667) ex Wachtendonk, ein Leben in Bildern

 

Petrus Polenius wurde in 1595 als Peter te Poel in Wachtendonk auf dem gleichnamigen Hof Poel geboren als Sohn von Gerard te Poel und wurde bekannt als 39. Abt von Kloster Kamp unter dem Namen Petrus Polenius ex Wachtendonk. Den größten Teil seines Lebens verbracht er im Oberquartier von Geldern wo Roermond die Hauptstadt war wobei die Folgen der von Luther in 1517 angefangenen Reformation mit drei Kriegen eine große Rolle spielten: der Kölner Krieg 1583-1588, der Achtzigjähriger Krieg 1568-1648 und der Dreißigjähriger Krieg 1618-1648.

 

 

Als Kind wurde Peter also mit Krieg konfrontiert als die Macht über Wachtendonk mehrmals wechselte zwischen den  Spaniern und der Armee der Republik der Sieben vereinigten Niederlanden. Dabei lässt sein Vater auch von sich reden.

 

 

Kloster Kamp  ist das erste Zisterzienserkloster, das in 1123 aus Frankreich im deutschsprachigen Teil Europas gegründet wurde. Dutzende von später gegründeten Klostern und Tochterklostern wurden Kloster Kamp genannt und boten Unterkunft an Zisterziensern und Zisterzienserinnen, sowie auch die Münsterabtei in Roermond. Die sogenannten Kamper Höfe in Köln, Rheinberg und Neuss versorgten dort die Gottesdienste und den Unterricht. Sie boten Unterkunft an u.a. den vor dem Kriegsgewalt geflüchteten Mönchen. Kamper Hof Köln war nicht nur die Unterkunft für Mönche aus Kloster Kamp die ihr Studium an der Universität absolvierten, sondern auch ein wichtiges Handelsunternehmen am Rhein.

 

 

Es ist schon vieles über Kloster Kamp (1123-1803) und Petrus Polenius geschrieben worden, sowohl von seinen Zeitgenossen wie auch später im 17. Jahrhundert von Jacobus Merlo Horstius und Jongelinus, von Friedrich Michiels im 19. Jahrhundert, von Mathias Dicks im 20. Jahrhundert und zuletzt von Georg Geisbauer und Peter Geuskens im 21. Jahrhundert.

 

 

Nach seinem Studium an der Universität Köln wurde Peter te Poel Zisterzienser Mönch in Kloster Kamp. Er latinisierte seinen Namen wie es damals üblich war und nannte sich Petrus Polenius. Er trat jedoch nicht in Kloster Kamp ein, denn die Mönche waren ab 1580 ausgewichen in die Kamper Höfe. Während des Kölnischen Krieges wurde die Abtei größtenteils zerstört. Zuerst wohnte Polenius im Kölnischen Kamper Hof, wo er Verwalter und Studienberater war.

 

 

Er wurde um 1625 zum Beichtvater der Zisterzienserinnen der Münsterabtei in Roermond ernannt. Seine Funktion umfasste aber viel mehr als der Name vermuten lässt. In 2000 beschrieb Peter Geuskens gründlich die Konflikte, die sich zwischen Polenius und den ‘Joffers’ ergaben.

 

 

Nach seiner Wahl zum Abt in 1636 fing Polenius ab 1640 an Kloster Kamp wieder einigermaßen auf zu bauen und kehrten die Mönche wieder. Deswegen wird er von manchen Autoren als zweiter Stifter von Kloster Kamp angedeutet. Diese Bauwerke sorgten dafür dass das Kloster sich tief in Schulden stecken musste.

 

 

Im Alter von 69 Jahren und nach 28 Dienstjahren legte er in 1664 seine Funktion nieder. Er zog sich zurück im Kamperhof in Köln, wo er in 1667 starb und in der Sankt Johann und Cordula Kirche beerdigt wurde. Er wurde 72 Jahre alt, wovon er 50 Jahre Mönch in Kloster Kamp war. Er war der vierte längst sitzender Abt der 680-jährigen Geschichte dieses Klosters. Polenius war der dritte Abt, der aus Wachtendonk kam.

 

 

Von den hier oben genannten Autoren wurde Polenius unterschiedlich beurteilt. Seine Zeitgenossen loben ihn, manchmal in lyrischen Worten mit der Bemerkung dass er das Kloster mit Schulden belastet hinterließ. Im 20. Jahrhundert nennt  Dicks ihn ‘diese hochverdiente Prälat’ und er schreibt die Schulden zu an die Bauaktivitäten, die Polenius meinte unternehmen zu müssen um die Mönche wieder nach Kloster Kamp zurückkehren zu lassen. Seine Rolle als Beichtvater der Münsterabtei in Roermond und vor allem, als Verwalter deren materiellen Mitteln, kann mit dem Artikel von Peter Geuskens aus 2000 angemerkt werden als das dunkele Kapitel im Leben von Polenius. Aus vorliegendem Artikel ergibt sich, dass man - mit den heutigen Kenntnissen und Ansichten - von Nepotismus reden kann und dass die Scheidung von Kirche und Staat damals noch nicht berücksichtigt wurde.

 

 

Zum Schluss gibt das Ende dieses Artikels eine Übersicht der Beziehungen, die Polenius mit seinen derzeitigen Familienangehörigen hatte. Damit ist es vielleicht im Zukunft möglich fehlende Verbindungen zu finden.

 

 

Fünf Jahrhunderte nach Luther, vier Jahrhunderte nachdem Petrus Polenius als Mönch eintrat in Kloster Kamp und 350 Jahre nach seinem Tot, beschreibt dieses Artikel sein Leben an Hand der Abbildungen und Geschichten, die dank mehreren Autoren über ihn erhalten geblieben sind.

 

*******************