Harrie Huijs

 

Een huwelijksaankondiging uit 1854

 

Medio augustus 2017 kwam ik in het bezit van een huwelijksaankondiging uit 1854. Het betrof de mededeling van baron de Stein d’Altenstein dat zijn zoon Isidore zou gaan trouwen met mejuffrouw Justine Lysen. De aankondiging vond plaats op 3 oktober 1854 te Tegelen. Ik was meteen gefixeerd op de plaatsnaam. Deze familie kende ik niet in relatie tot Tegelen. Ik besloot om een kort genealogisch onderzoek te starten. Dat een “kort” onderzoek ook uit de hand kan lopen is inmiddels wel duidelijk geworden. Met dit artikel heb ik getracht om de meest markante leden uit deze familie te plaatsen in de tijd waarin ze leefden. Het is een verhaal geworden dat via de Amerikaanse Onafhankelijk-heidsoorlog, Nijmegen en België uiteindelijk in Limburg eindigt. De familiegeschiedenis wordt mede bepaald door de carrières van de mannelijke telgen als legerofficier of burgerlijk ambtenaar.

 

Mitte August 2017 kam ich in den Besitz einer Heiratsanzeige von 1854. Es betraf die Ankündigung von Baron de Stein d'Altenstein, dass sein Sohn Isidore mit Fräulein Justine Lysen  heiraten  wollen. Die  Bekanntmachung  erfolgte  am 3. Oktober 1854 in Tegelen. Ich war sofort auf den Ortsnamen fixiert. Diese Familie kannte ich nicht in Bezug auf Tegelen. Ich beschloss eine kurze genealogische Studie zu starten. Dass eine "kurze" Studie auch außer Kontrolle geraten kann, ist inzwischen offensichtlich. Mit diesem Beitrag habe ich versucht, die auffälligsten Mitglieder dieser Familie in der Zeit zu platzieren, in der sie lebten. Es ist eine Geschichte geworden, die über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, Nijmegen und Belgien letzendlich in Limburg endet. Die Familiengeschichte wird teilweise durch die Karrieren männlicher Nachkommen als Armeeoffizier oder Zivilbeamter bestimmt.

 

***************

Jos Feller

 

Gestrafft naer recht ende justitie

 

Het is algemeen bekend dat ook in onze regio in vroeger eeuwen veel wreder en genadelozer gestraft werd dan in moderne tijden. Vooral de periode van eind middeleeuwen tot de komst van de Fransen in 1794 werd gekenmerkt door een veelheid van pijnlijcke sententiën die de moderne mens met afschuw vervult.

In deze Bijdrage wordt eerst in het kort een beeld geschetst van dit strafrecht in het licht van de toenmalige maatschappelijke omstandigheden, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de aard en wijze van de uitvoering van doodvonnissen. Dit gebeurt aan de hand van documenten inzake het proces tegen twee leden van de ‘Bende van Jan van Houdt’.

Door een bijzondere speling van het lot beschikt het Gemeentearchief in Venlo over de protocollen van het beraad binnen de schepenbank die deze casus betreffen. Deze verslagen geven een zeldzaam beeld van wat er toen in de hoofden van de schepenen omging en hun, in moderne ogen, sadistische voorstellen hoe de misdadigers gestraft dienden te worden. Wat daarbij eveneens opvalt is dat een aantal van de voorgestelde straffen niet (meer) mogelijk of toegestaan zijn volgens het in 1719 vigerende "Gelders Land- en Strafrecht" (1620), maar enkele schepenen teruggrijpen op mogelijkheden binnen het oude, veel wredere middeleeuwse strafrecht.

 

Es ist allgemein bekannt, dass in den vergangenen Jahrhunderten auch in unserer Region viel grausamer und rücksichtsloser bestraft wurde als in der heutigen Zeit. Vor allem die Periode vom Spätmittelalter bis zur Ankunft der Franzosen im Jahr 1794 wurde gekennzeichnet durch eine Vielzahl von pijnlijcke Sententiën  die moderne Menschen mit Abscheu erfüllt.

In diesem Beitrag wird zunächst kurz dieses Strafrecht skizziert im Lichte der dann geltenden sozialen Umstände, wonach im Detail über die Art und Weise der Ausführung der Todesurteile gesprochen wird. Dies geschieht auf der Grundlage von Dokumenten in bezug auf den Prozess hinsichtlich zwei Mitgliedern der 'Bende van Jan van Houdt'.

 Durch eine besondere Fügung des Schicksals, besitzt das Gemeentearchief in Venlo die Protokolle der Beratungen innerhalb der Schöffenbank zu diesem Fall. Diese Berichte geben ein seltenes Bild von dem, was dann in den Köpfen der Schöffen vorgeht und ihre, in modernen Augen, sadistische Vorschläge, wie diese Verbrecher bestraft werden sollen. Was dabei auffält, ist dass eine Reihe der vorgeschlagenen Strafen nicht (mehr) erlaubt oder möglich sind im Jahre 1719 im "Gelders Land- en Strafrecht" (1620), aber dass einige Schöffen die Möglichkeiten innerhalb des alten, viel grausamer mittelalterlichen Strafrechts benützen möchten.

 

***************

Udo Durchgraf

 

Die Familie Huygen aus Bergen - Nordlimburg in Kevelaer und in den USA

 

De familie Huygen is een typisch voorbeeld van emigratie vanuit de armere gebieden naar nieuwe gebieden, waar ze hoopten op een beter leven. Kevelaer behoorde nog steeds tot het nabije thuisland, terwijl de Verenigde Staten al een relatief hoge financiële factor was.

Twee van de zonen werden priester en gingen naar de Verenigde Staten, terwijl de andere twee zonen zich vestigden in respectievelijk Geldern en Kevelaer.

De bakker Johann Heinrich Huygen uit Kevelaer had uit zijn drie huwelijken in totaal negen kinderen, waarvan er vijf stierven in de kindertijd. Van de vier anderen ging Wilhelm als priester naar de Verenigde Staten, Maria Allegonda ging als religieuse naar de Verenigde Staten en Gerhard Peter stierf in 1922 in Chicago. Alleen Johann Heinrich junior bleef achter in Kevelaer en stierf in 1945 in Rheinberg.

Als je naar de acht mensen kijkt die volwassen zijn geworden, valt het hoge aandeel van vier mensen op, die zich toelegden op het werk van de Rooms-Katholieke Kerk. Er moet echter worden opgemerkt dat er beurzen waren voor de seminaries en dat de kerkorganisaties de emigratie betaalden.

Dit artikel kan slechts een klein beetje inzicht geven in de beschikbare geschriften, documenten en foto's uit het leven van deze familie.

 

Die Familie Huygen ist ein typisches Beispiel für die Auswanderung aus den ärmeren Gebieten in neue Gefilde, in denen sie sich ein besseres Leben erhofften. Kevelaer gehörte noch zur nahen Heimat, während die USA schon ein relativ hoher finanzieller Faktor war.

Zwei der Söhne wurden Priester und gingen in die USA, während die beiden anderen Söhne sich in Geldern bzw. Kevelaer niederließen.

Der Bäcker Johann Heinrich Huygen zu Kevelaer hatte aus seinen drei Ehen insgesamt neun Kinder, davon starben Fünf im Kleinkindalter. Von den Vier anderen ging Wilhelm als Priester in die USA, Maria Allegonda ging als Ordensschwester in die USA, Gerhard Peter starb 1922 in Chicago. Nur Johann Heinrich junior blieb in Kevelaer und starb 1945 in Rheinberg.

Bei der Betrachtung der acht Personen; die das Erwachsenenalter erreichten; fällt der hohe Anteil von vier Personen auf, der sich der römisch-katholischen Kirchenarbeit verschrieben haben. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es Stipendien für die Priesterseminare gab und die Auswanderung bezahlten die kirchlichen Organisationen.

Dieser Artikel kann nur einen kleinen Einblick nach den vorhandenen Schreiben, Urkunden und Fotografien in das Leben dieser Familie geben.

 

***************

Will Steeghs

 

De lange afstandstocht van de Roermondse Huzaren

 

Van 1 t/m 4 juli 1912 reden de huzaren van het 3e eskadron van het 2e regiment huzaren een lange afstandstocht van Roermond naar Kampen en terug naar Roermond. Deze tocht kreeg in de pers veel aandacht. Het was de eerste lange afstandstocht geselecteerd uit een eenheid. Oorlogvoering werd mobieler door  de toegenomen transportmogelijkheden. Ook de cavalerie moest in navolging van de ontwikkelingen in Frankrijk daarmee gaan oefenen. Tijden de tocht bezochten ze de koningin op paleis het Loo, waar ze een lunch kregen aangeboden. De reis werd succesvol afgerond en ritmeester Maris werd geridderd als ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Verder staat er een uitleg over de uitgegeven prentbriefkaarten van de Roermondse huzaren in de periode 1902 tot het vertrek naar Breda in 1913.

 

Vom 01. bis 04. Juli 1912 ritten die Husaren der 3. Schwadron des 2. Husaren-Regiments eine lange Reise von Roermond nach Kampen und zurück nach Roermond. Diese Reise wurde in der Presse sehr beachtet. Es war die erste lange Reise, die aus einer Einheit ausgewählt wurde. Die Kriegsführung wurde aufgrund der erhöhten Transportmöglichkeiten mobiler. Auch die Kavallerie mußte nach den Entwicklungen in Frankreich damit üben. Während der Reise besuchten sie die Königin im Loo Palais, wo ihnen Mittagessen angeboten wurde. Die Reise wurde erfolgreich beendet und Rittmeister Maris bekam einen Ritterorden von Oranien-Nassau verliehen.

Außerdem gibt es eine Erklärung der ausgestellten Postkarten der Roermond-Husaren in der Zeit von 1902 bis zur Abfahrt nach Breda im Jahr 1913.

 

***************

Will Steeghs

 

Regiment Huzaren Venlo - Het Attila uniform

 

Dit artikel gaat over het 2e Regiment Huzaren en het Attila uniform dat zij droegen. Zelfs na hun vertrek op 28 april 1913 bleven de herinneringen levendig in Venlo. Men schreef er zelfs een carnavalsliedje over en in 1995 werd de cultuurhistorische vereniging Regiment Huzaren Venlo opgericht. De leden dragen het blauwe Attilla uniform bij alle gelegenheden, waardoor de cultuurhistorie herleeft.

 

Dieser Beitrag erzählt vom 2. Husaren-Regiment und der Attila-Uniform, die sie trugen . Auch nach ihrer Abreise am 28. April 1913 blieben die Erinnerungen in Venlo lebendig. Sie schrieben sogar ein Karnevalslied darüber und in 1995 wurde der Kultur-Historische-Verein „Regiment-Husaren-Venlo“ gegründet. Die Mitglieder tragen bei allen Gelegenheiten die blaue Attila-Uniform. So wird die Kulturgeschichte wiederbelebt.

 

***************

Piet Bovy en Jo Strijbosch

 

Hubert Ignatz Seydlitz zoutzieder en koopman te Venlo

 

Venlo was in de eerste helft van de negentiende eeuw een belangrijk knooppunt in de zouthandelsstromen vanuit Nederland naar het Pruisische Rijnland. Een sleutelrol daarbij vervulde de Keulse zoutzieder en zakenman Hubert Seydlitz met op de achtergrond het ouderlijke handelshuis Seydlitz & Merkens.  Het artikel verklaart de achtergronden voor de keuze van Venlo als vestigingsplaats van Seydlitz voor zijn zoutziederijen waarmee hij de Pruisische Rijnprovincie circa een halve eeuw lang van consumptie- en industriezout voorzag. Seydlitz was ook op andere terreinen vanuit Venlo als koopman actief. Samen met het Maastrichtse postkoetsenbedrijf Bonhomme stichtte en exploiteerde hij stoombootondernemingen voor personen- en goederenvervoer op de Maas en onderhield vervoerdiensten tussen de Maassteden gelegen tussen Luik en Nijmegen. Afgezien van zijn zakelijke activiteiten beschrijft het artikel zijn persoonlijke leefomgeving in Venlo en zijn contacten met andere Venlose persoonlijkheden.

 

In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bildete Venlo einen wichtigen Knotenpunkt in den Salzhandelsströmen zwischen den Niederlanden und der preußischen Rheinprovinz. Der Kölner Salzsieder und Geschäftsmann Hubert Seydlitz spielte darin eine Schlüsselrolle, dabei kräftig vom elterlichen Handelsunternehmen Seydlitz & Merkens unterstützt. Der Artikel beschreibt seine Motive und die wirtschaftlichen Hintergründe für die Standortwahl Venlo, um dort seine Salzsiedereien zu gründen, womit Seydlitz etwa ein halbes Jahrhundert lang die preußische Rheinprovinz mit Salz belieferte. Auch auf anderen Gebieten war Seydlitz in Venlo als Unternehmer aktiv. Er gründete zusammen mit der Maastrichter Postkutschenfirma Bonhomme mehrere Dampfschifffahrtsunternehmen und betrieb damit Personen- und Gütertransportdienste auf der Maas, wodurch die Maasstädte zwischen Lüttich und Nimwegen miteinander verbunden wurden. Neben seinen geschäftlichen Unternehmungen geht es in dem Artikel auch um seine persönlichen Lebensumstände, seine Wohnungen und seine Kontakte mit anderen Persönlichkeiten in Venlo.

 

***************

Dipl. Textilingenieur Walter Tillmann

 

Von Flachs zu Leinen

 

Als uit de kleine zaadkorrels van de vlasplant een behoorlijk linnen hemd moet komen, is er veel kennis en ervaring nodig. Wanneer dan nog technische vaardigheden en een aantal noodzakelijke speciale gereedschappen en apparaten er bij komen, kunnen de vlasboer, de linnenspinster en de linnenwever met de vele hulpkrachten hopen, dat het vervaardigde linnenhemd goed wordt.

Een oude volkswijsheid zegt: “Door 72 handen gaat de vlas voordat hij als linnenhemd gedragen wordt”. 72 is een symbolisch getal. Zij kan bij het aantal handwerkzaamheden enigszins variëren. Ze staat echter sinds oudsher symbool voor „zeer veel“.

Hier slechts enkele voorbeelden: Volgens de leer van de Kabbalisten heeft God 72 namen. Jezus had 72 discipelen en zijn Evangelie moest in 72 talen verkondigd worden. In de verhalen van “Duizend en een nacht” is 72 een belangrijk getal. Confucius leefde 72 jaar en de Graaltempel had 72 kapellen. in het rechter oog van de Mona Lisa wil een wetenschapper het getal 72 hebben ontdekt. Ik kan nog vele van dergelijke voorbeelden noemen. het getal 72 wil ons het grote aantal arbeidsstappen laten zien die moeten worden gevolgd op de weg van vlas naar linnen. Ze kunnen uit plaatsgebrek hier niet allemaal beschreven og getekend worden. In de volgende lijst (in de Duitse taal) heb ik alles opgesomd. De stappen waarvan tekeningen in  de tekst staan zijn onderstreept.

 

1 beizen, 2 säen, 3 untereggen, 4 walzen, 5 Wildkräuter ausziehen, 6 raufen, 7 binden, 8 Flachsbündel öffnen, 9 riffeln, 10 Flachsstroh bündeln, 11 Samenkapseln trocknen, 12 dreschen, 13 Dreschgut reinigen, 14 Öl pressen, 15 rösten, 16 abdecken, 17 prüfen, 18 aufdecken und ausheben, 19 spreiten, 20 wenden, 21 trocknen, 22 Bündel machen und  einfahren, 23 darren, 24 öffnen und vorbrechen, 25 brechen, 26 schwingen, 27 kratzen, 28 risten, 29 ribben, 30 bürsten, 31 Puppen binden, 32 grobhecheln, 33 feiner hecheln, 34 feinhecheln, 35 Langfaserpuppen binden, 36 Werg sammeln, 37 Wergfasern klopfen, 38 Rocken binden, 39 spinnen, 40 zwirnen, 41 drillen, 42 spulen, 43 filzen, 44 winden, 45 haspeln, 46 schären, 47 Fadenkreuz anlegen, 48 Gangkreuz einziehen, 49 schmäten, 50 abnehmen, 51 bäumen, 52 passieren, 53 Riet stechen, 54 andrehen, 55 schlichten, 56 schussspulen, 57 weben, 58 abnehmen und abschneiden, 59 schauen, 60 säubern, 61 tafeln und liefern, 62 beuchen, 63 anbinden, 64 bleichen, 65 spülen, 66 bläuen und stärken, 67 aufhängen zum Trocknen, 68 umhängen, 69 mangeln, 70 Bahnen schneiden und falten, 71 zuschneiden, 72 nähen.

 

Soll aus den winzigen Saatkörnern der Flachspflanze ein ansehnliches Leinenhemd werden, ist eine Menge an Wissen und Erfahrungen nötig. Wenn dann noch handwerkliches Geschick und eine Vielzahl von notwendigen, speziellen Werkzeugen und Geräten hinzukommen, dann können der Flachsbauer, die Leinenspinnerin und der Leinenweber mit den vielen Hilfskräften darauf hoffen, dass das hergestellte Leinenhemd gut werde.

Eine alte Volksweisheit sagt: „Durch 72 Hände geht der Flachs, eh´ er als Leinenhemd getragen wird!“. 72 ist eine Symbolzahl. Sie mag bei der Anzahl der Handgriffe leicht schwanken. Sie steht aber seit alter Zeit für: „sehr viel“.

Hier nur einige Beispiele: Nach der Lehre der Kabbalister hat Gott 72 Namen. Jesus hatte 72 Jünger und sein Evangelium sollte in 72 Sprachen verkündet werden. In den Geschichten von „Tausend und eine  Nacht“ ist 72 eine wichtige Zahl. Konfuzius lebte 72 Jahre und der Gralstempel hatte 72 Kapellen. Im rechten Auge der gemalten Mona Lisa will ein Wissenschaftler die Zahl 72 entdeckt haben. Ich könnte noch viele solche Beispiele anführen. Die Zahl 72 will uns also die große Zahl der Arbeitsschritte vor Augen führen, die auf dem Weg von Flachs zu Leinen bewerkstelligt werden müssen. Sie können aus Platzgründen hier nicht alle beschrieben oder gezeichnet werden. In der nachstehenden Auflistung habe ich alle aufgezählt. Unterstrichen sind die Positionen, zu denen im Text Abbildungen vorhanden sind.

 

 

1 beizen, 2 säen, 3 untereggen, 4 walzen, 5 Wildkräuter ausziehen, 6 raufen, 7 binden, 8 Flachsbündel öffnen, 9 riffeln, 10 Flachsstroh bündeln, 11 Samenkapseln trocknen, 12 dreschen, 13 Dreschgut reinigen, 14 Öl pressen, 15 rösten, 16 abdecken, 17 prüfen, 18 aufdecken und ausheben, 19 spreiten, 20 wenden, 21 trocknen, 22 Bündel machen und  einfahren, 23 darren, 24 öffnen und vorbrechen, 25 brechen, 26 schwingen, 27 kratzen, 28 risten, 29 ribben, 30 bürsten, 31 Puppen binden, 32 grobhecheln, 33 feiner hecheln, 34 feinhecheln, 35 Langfaserpuppen binden, 36 Werg sammeln, 37 Wergfasern klopfen, 38 Rocken binden, 39 spinnen, 40 zwirnen, 41 drillen, 42 spulen, 43 filzen, 44 winden, 45 haspeln, 46 schären, 47 Fadenkreuz anlegen, 48 Gangkreuz einziehen, 49 schmäten, 50 abnehmen, 51 bäumen, 52 passieren, 53 Riet stechen, 54 andrehen, 55 schlichten, 56 schussspulen, 57 weben, 58 abnehmen und abschneiden, 59 schauen, 60 säubern, 61 tafeln und liefern, 62 beuchen, 63 anbinden, 64 bleichen, 65 spülen, 66 bläuen und stärken, 67 aufhängen zum Trocknen, 68 umhängen, 69 mangeln, 70 Bahnen schneiden und falten, 71 zuschneiden, 72 nähen.

 

***************

Gérard Lucassen

 

En zij keerden langs een andere weg naar huis

 

In dit artikel worden een zestal lijkwegen beschreven en in kaart gebracht, die binnen de oude Venrayse gemeentegrenzen van vóór 1800 lagen.

Oirlo was voordien een zelfstandige gemeente met eigen parochiekerk en lijkwegen. Die worden wel apart vermeld.

De zes lijkwegen van Venray zijn op een topografische kaart ingetekend. Alle bewoners van kapeldorpen en gehuchten werden verplicht begraven op het kerkhof van de Grote kerk St.Petrus’ Banden te Venray.

De lijkwegen gingen over vaste routes; zandwegen die nu grotendeels verdwenen zijn. De terugweg ging volgens mijn zegslieden via de kortste hoofdweg terug naar huis.

Lijkwegen, een bijzonder aspect uit een ver verleden.

 

In diesem beitrag werden sechs Leichenwege beschrieben. Diese Leichenwege sind in der Karte auch eingezeichnet, die sich vor 1800 innerhalb der alten Gemeindegrenzen von Venray befanden.

Oirlo war damals eine eigenständige Gemeinde mit eigener Pfarrkirche und Leichenwegen. Sie werden separat erwähnt.

Die sechs Leichenwegen von Venray sind auf einer topographischen Karte eingezeichnet. Alle Einwohner von Kapellendorfe und Hofschafte mussten auf dem Friefhof der „Grote kerk St. Petrus‘ Banden“ in Venray beerdigt werden.

Die Leichenwegen gingen über festen Routen; Sandstraßen die heute weitgehend verschwunden sind. Der Rückweg ging meinen Sprechern zufolge, über die kürzeste Hauptstraße nach Hause.

Leichenwege, ein besonderer Aspekt aus einer fernen Vergangenheit.

 

***************