Louis Reutelingsperger

 

Dennenkwekerij Hegger te Lomm bij Arcen

 

In de 19e eeuw werden op een ongekende schaal de hoge zandgronden beplant met gewone dennen. De open heidevelden veranderden in meestal dichte altijd groene dennenbossen. Vanuit een lokaal perspectief beschrijft dit artikel wat eraan voorafging en heeft het na meer dan een eeuw de manier veranderd waarop dennenbomen zijn veranderd. Op basis van de voormalige dennenboomschool Hegger in Lomm worden de zaadproductie, de kweek, de aanplant en de handel in de gewone dennenbossen beschreven. Het speciale kenmerk is de bewaarde kas, waarin de kegels werden gedroogd om de zaden te recupereren. Naast de teelt zorgden de 'Denpoters' van Lomm ook voor de aanplant van de dennenbossen. Het afzetgebied strekte zich globaal uit over Noord-Limburg en het aangrenzende Rijnland. Daarnaast zijn er enkele klanten in de Achterhoek en het Münsterland. Een overzichtslijst met plaatsen en klanten is toegevoegd. Deze lijst kan een welkome bron van informatie zijn voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de lokale (bos) geschiedenis van Noord-Limburg en het naburige Rijnland.

 

 

 

Im 19 Jahrhundert wurden auf einer beispiellosen Skala die hohen Sandböden mit der Gemeine Kiefer bewaldet. Die offenen Heiden verwandelten sich in überwiegend dichte, immergrüne Kiefernwälder. Dieser Beitrag beschreibt aus lokaler Sicht, was ihm vorausgegangen ist und das nach mehr als einem Jahrhundert die Veränderung des Kiefernanbaus bewirkt hat. Anhand der ehemaligen Kiefernbaumschule Hegger in Lomm werden die Samenproduktion, der Sucht, die Bepflanzung und der Handel der Gemeine Waldkiefer beschrieben. Das Besondere ist das erhaltene Gewächshaus, in dem die Zapfen getrocknet wurden, um die Samen zu gewinnen. Neben dem Anbau kümmerten sich die ´Dennenpoters´ aus Lomm auch um die Anpflanzung der Kiefernwälder. Das Einzugsgebiet erstreckte sich global über Nord-Limburg und das angrenzende Rheinland. Daneben einige Kunden in der Achterhoek und im Münsterland. Eine Übersichtsliste mit Orten und Kunden wurde hinzugefügt. Diese Liste kann eine willkommene Informationsquelle für diejenigen sein, die an der lokalen (Wald-) Geschichte von Nord-Limburg und dem benachbarten Rheinland interessiert sind.

 

********************

Sjraar Verkoeijen

 

De Families in Velden, Lomm en Arcen in de 17e en begin 18e eeuw

 

De eerst versie van ‘De Families in Velden, Lomm en Arcen, in de 17e en begin 18e Eeuw’ werd U in 2016 aangeboden via onze website van het Overkwartier van Gelre.

De revisie hiervan is het resultaat van drie jaar voortgezette, intensieve en kritische analyse en hernieuwd onderzoek. Hierbij kon ik dankbaar gebruik maken van de vele reacties waarmee belangstellenden in de afgelopen periode gereageerd hebben. Zij bevestigen dat voorouderonderzoek en onze regionale geschiedenis vol in de belangstelling staan.

 

De noteringen uit de Lijfgewinboeken van Velden, Hasselt en Lomm - uit de periode 1554 tot 1627 - spelen in de oorspronkelijke versie van ‘De Families in Velden, Lomm en Arcen, etc.’, nog een bescheiden rol. In de nieuwe versie worden ze vollediger weergegeven, zodat hierdoor een helderder beeld van de aan de Kerkregisters voorafgaande generaties ontstaat.

 

Een nieuw zoekgebied dat bij de revisie aandacht kreeg, was het Huisarchief Wymar, een bron die vooral te maken heeft met de Heer van Arcen. In deze situatie ging mijn aandacht echter in hoofdzaak uit naar de onderdanen van de Heerlijkheden Arcen, Lomm en Velden.

Bij één van mijn eerdere artikelen had ik een, mijn nieuwsgierigheid prikkelende ontdekking gedaan. In het artikel had ik een kaartje van het jaar 1677 gebruikt. Het kaartje liet een detail zien, dat er naar kon verwijzen dat er ergens in de Veldense Weijer een zogeheten boerenvluchtschans moest zijn geweest. Om hierover meer te weten kunnen komen, was ik mijn aandacht gaan richten op de Heren van Arcen, Lomm en Velden. Helaas niets over de vluchtschans, maar wel veel over de gewone bevolking en de relatie die zij tot hun heer onderhielden.

 

Dat bij al deze onderzoeken zich meerdere toevalligheden kunnen voordoen en die op hun beurt weer verhelderend kunnen zijn voor andere ondoorzichtige situaties, bleek ook bij de herontdekking van het grafkruis van Trineken, Jan Verschure dochter.

 

 

Die erste Version von "De Families in Velden, Lomm en Arcen, in de 17e en begin 18e Eeuw" wurde Ihnen 2016 auf unserer Webseite des Overkwartier van Gelder präsentiert.

Die Überarbeitung der ersten Version ist das Ergebnis von drei Jahren konti-nuierlicher, intensiver und kritischer Analyse und erneuter Forschung. Ich konnte dankbar die vielen Reaktionen nutzen, auf die interessierte Menschen in der vergangenen Zeit reagiert haben. Sie bestätigen, dass die Ahnenforschung und unsere Regionalgeschichte von Interesse sind.


Die Zitate aus den Leibgewinnbücher von Velden, Hasselt und Lomm - von 1554 bis 1627 - spielen in der Originalfassung von ‘De Families in Velden, Lomm en Arcen, etc.’ immer noch eine bescheidene Rolle. In der neuen Fassung werden sie vollständiger wiedergegeben, so dass ein klareres Bild der Generationen vor den Kirchenbüchern entsteht.


Ein neues Suchgebiet, das bei der Überarbeitung Beachtung fand, war das Wymar Hausarchiv, eine Quelle, die hauptsächlich mit den Herr von Arcen in Verbin-dung steht. In dieser Situation konzentrierte ich mich jedoch hauptsächlich auf die Themen der Herrlichkeiten Arcen, Lomm und Velden.

In einem meiner früheren Beiträge hatte ich eine neugierige Entdeckung gemacht. In dem Beitrag hatte ich eine Karte aus dem Jahr 1677 verwendet. Die Karte zeigte ein Detail, das darauf hindeuten könnte, dass irgendwo im Veldener Weier eine sogenannte Flucht Schanze für Bauern gewesen sein musste. Um mehr darüber zu erfahren, hatte ich mich den Herrn von Arcen, Lomm und Velden zugewandt. Leider nichts über die Flucht, aber viel über die allgemeine Bevölkerung und die Beziehung, die sie zu ihrem Herrn pflegten.

 


Daß bei all diesen Untersuchungen mehrere Zufälle vorkommen können und das die wiederum für andere undurchsichtige Situationen erleuchtend sein können, zeigte sich auch in der Wiederentdeckung des Grabkreuzes von Trineken, die Tochter von Jan Verschure.

 

*******************

Kornelia Heise-Ernst

 

Ob groß, ob klein,  Puppenwagen müssen sein

 

De tentoonstelling was gericht op zowel volwassenen als kinderen. Zij verschafte inzichten in de verschillende manieren om kinderen te vervoeren en de sociale positie van het kind in de afgelopen eeuwen, evenals de sociale verandering versneld door industrialisatie.


De uitvinding van de kinderwagen in Duitsland door Ernst Albert Naether in Zeitz gaf de bezoeker inzicht in verschillende bedrijfshistories, hun economische betekenis voor bepaalde regio's in Duitsland en de gevolgen van de ondergang van de kinderwagenproductie vanwege politieke redenen.


In de tentoonstelling werden 70 poppen- en wiegkoetsen, vijf kinderwagens en meer dan 80 poppen voor het poppenhuis gepresenteerd met de respectieve poppen van die tijd.
De modellen bestreken de periode van 1880 tot vandaag.

 

 

Die Ausstellung richtete sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder. Sie gab Einblicke in die verschiedenen Transportmöglichkeiten für Kinder und die gesellschaftliche Stellung des Kindes in den vergangenen Jahrhunderten sowie den gesellschaftlichen Wandel, der durch die Industrialisierung beschleunigt wurde.

 

Durch die Erfindung des Kinderwagens in Deutschland durch Ernst Albert Naether in Zeitz erhielt der Besucher Einblicke in verschiedene Firmen-geschichten, ihre wirtschaftliche Bedeutung für bestimmte Regionen in Deutschland und die Folgen des Untergangs der Kinderwagenproduktion politisch bedingt.

 

 

In der Ausstellung wurden 70 Puppen- und Stubenwagen, fünf Kinderwagen sowie über 80 Exemplare für die Puppenstube präsentiert mit den jeweiligen Puppen der Zeit. Die Modelle umfassten den Zeitraum ab 1880 bis heute.

 

********************

Harrie Huijs

 

De onbekende ziekte

 

Het is nu 100 jaar geleden dat zich een wereldwijde ramp voltrok. Ik bedoel hiermee niet Wereldoorlog I, maar de Spaanse griep. Deze ziekte maakte in 1½ jaar tijd meer slachtoffers dan 4 jaar oorlog. Wereldwijd lopen de schattingen uiteen van 20 – 50 miljoen doden, terwijl circa 500 miljoen mensen in meer of mindere mate werden getroffen door de ziekte. Diegene, die het er levend vanaf bracht, had jaren erna nog lichamelijke klachten.

Er waren geen geneesmiddelen beschikbaar. Antibiotica moest nog ontdekt worden en de ontwikkeling van antivirale middelen bestond nog niet. De slechte voedselsituatie, gezien het feit dat levensmiddelen op de bon waren, deed de rest. Daarbij kwam nog dat door de oorlogssituatie de nieuwsvoorziening niet optimaal was.

In Noord- en Midden-Limburg kwam de ziekte vanuit het Duitse grensgebied. Het is opvallend dat op het platteland veel meer slachtoffers waren te betreuren dan in de steden. Dit had deels met de staat van de medische zorg te maken, maar ook de zgn. nabuurplicht werkte nu juist averechts. Als men z’n buren ging helpen was de kans op besmetting bijna 100%. In tehuizen, waar veel bewoners dicht bij elkaar zaten sloeg de ziekte extra hard toe.

Het feit dat er heden ten dage nog vele publicaties worden geschreven over de Spaanse griep, betekent dat de ziekte een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.

 

 

Es ist jetzt 100 Jahre her daß sich eine weltweite Katastrophe ereignete. Ich meine hier nicht Weltkrieg I, sondern die spanische Grippe. Diese Krankheit verursachte in 1½ Jahren mehr Opfer als 4 Jahre Krieg. Weltweit gehen die Schätzungen auseinander von 20 – 50 Millionen Tote, während etwa 500 Millionen Personen mehr oder weniger von der Krankheit heimgesucht wurden. Wer lebend davon kam, hatte Jahre später noch leibliche Beschwerde. Es gab keine Heilmittel. Antibiotika mußte noch entdeckt werden und die Entwicklung antiviraler Mittel gab es noch nicht. Die schlechte Nahrungslage – weil Lebensmittel bezugs-scheinpflichtig waren – sorgte für den Rest. Außerdem war durch die Kriegslage die Nachrichtenübermittlung nicht bestens.

 

In Nord- und Mitten-Limburg kam die Krankheit aus der deutschen Grenzregion. Es ist bemerkenswert daß bei der Landbevölkerung viel mehr Opfer zu beklagen waren als in der Stadt. Das hatte teilweise mit der Lage der medizinischen Vorsorge zu tun, aber auch die sogenannte „Nachbarschaftshilfe“ hatte gerade erst jetzt eine gegenseitige Auswirkung. Wenn man seinen Nachbarn half, war die Chance auf Ansteckung fast 100%. In Heimen, wo viele Bewohner nahe bei einander saßen, hat die Krankheit insbesondere zugeschlagen. Die Tatsache daß heute noch viele Publikationen über die spanische Grippe geschrieben werden, bedeutet daß die Krankheit einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat.

 

********************

Jos Kaldenbach

 

Nederlands oudste eiervereniging uit Leunen-Venray met een illegale afsplitsing?

 

Een origineel archief vind men niet zo snel.

Ik had dat geluk op een rommelmarkt, waar een complete ledenlijst van de Eiervereniging Leunen-Venray op mij wachtte. Ik verwierf het en schonk het aan het gemeentearchief Venray.

 

 

Ein Originalarchiv findet man nicht so schnell.

 Ich hatte das Glück auf einem Flohmarkt, wo eine  komplette Mitgliederliste der Eierauktiongesellschaft Leunen-Venray auf mich wartete. Ich erwarb es und schenkte es dem Stadtarchiv Venray.

 

********************

Wolfgang Posten

 

Bewegte Zeiten

 

Het ansichtkaartenalbum van mijn grootmoeder Mechtilde Derstappen, geb. Rütten, was na een lange sluimerperiode inspiratie voor dit artikel. Het sluimerde langer dan dertig jaar in een lade, maar opeens werd het interessant, nadat ik er met enige moeite achter kwam wat de dunne, bijna onleesbare teksten van sommige kaarten betekenen. De periode waaruit de kaarten afkomstig zijn begint rond 1900 en eindigt met het begin van de Eerste Wereldoorlog. Een veelbewogen tijdperk dat zijn sporen heeft achtergelaten in heel Europa.

 

De oudste kaartteksten met hun soms lieflijke, tegenwoordig waarschijnlijk als kitscherig omschreven, afbeeldingen op de voorkanten, vormen het romantische deel van deze verzameling. Hier wordt het dingen van mijn grootvader naar de hand van mijn grootmoeder duidelijk, waarbij de inhoud heel feitelijk en kort gehouden is, aangezien de ansichtkaarten door iedereen in te zien waren.

 

Voor veel mensen die uit onze omgeving komen, zijn de illustraties van die kaar-ten belangrijk en verzamelwaardig. Ze laten de veranderingen in landschap en architectuur zien en maken een vergelijking  in opvattingen over het verleden en heden mogelijk. Het zijn voornamelijk huizen en straten, evenals openbare ge-bouwen en kerken van de respectieve woonplaatsen.

 

De gevolgen van de industrialisatie, die leidden tot economische welvaart en de opkomst van de bourgeoisie, maar ook tot militarisme en bewapening tijdens het keizerrijk, zijn heel goed te herkennen op de verschillende afbeeldingen en docu-menteren levendig de actuele gebeurtenissen.

 

Bijzonder indrukwekkend zijn de beschrijvingen van de soldaten vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin aanvankelijk de patriottische arrogantie wordt beschreven. Deze euforie eindigt echter abrupt zodra de eerste oorlogshande-lingen hebben plaatsgevonden. Vanaf dan overheersen angsten voor het eigen overleven en de zorgen over de families thuis. Dientengevolge wordt de hoop op een snel einde aan deze bloedige oorlog steeds luider.


Na het einde van de oorlog rouwden veel families om het verlies van een of meer familieleden, omdat de mannen die als soldaten ten strijde waren getrokken het niet overleefd hadden of beschadigd waren in lichaam en geest.


Na onderzoek en beschrijving van het ansichtkaartenalbum, kan ik een positieve conclusie trekken voor de familie Rütten, omdat alle vijf broers van mijn groot-moeder min of meer ongeschonden uit de oorlog teruggekeerd zijn.

 

 

Das Postkartenalbum meiner Großmutter Mechtilde Derstappen, geb. Rütten, war nach einem langen Dornröschenschlaf Inspiration für diesen Artikel. Es schlum-merte über dreißig Jahre in der Schublade, aber plötzlich interessant wurde, nachdem ich mit einiger Anstrengung herausfand, was die dünnen, fast unle-serlichen Texte einiger Karten beinhalten.

 

Der Zeitabschnitt, aus dem die Karten stammen, beginnt etwa um 1900 und endet mit dem Ausgang des ersten Weltkrieges. Eine wechselvolle Epoche, die in ganz Europa ihre Spuren hinterlassen hat.

 

Die ältesten Kartentexte mit ihren teils lieblichen, heute wohl als kitschig bezeich-neten Darstellungen auf den Vorderseiten, bilden den romantischen Teil dieser Sammlung ab. Hier wird das Werben meines Großvaters um meine Großmutter deutlich, wobei die Inhalte sehr sachlich und stichpunktartig gehalten sind, da die Postkarten für jeden öffentlich einsehbar waren.

 

Für viele Menschen, die aus unserer lokalen Umgebung stammen, sind die Abbil-dungen jener Karten wichtig und sammelnswert, welche die Veränderungen in Landschaft und Architektur zeigen und eine Gegenüberstellung der Ansichten früher und heute ermöglichen. Das sind vor allem Häuser und Straßenzüge sowie öffentliche Gebäude und Kirchen aus den jeweiligen Heimatorten.

 

Die Folgen der Industriealisierung, die während des Kaiserreichs zu wirtschaft-lichen Aufschwung und Wohlstand des Bürgertums aber auch zu Militarismus und Aufrüstung führten, sind sehr gut auf den verschiedenen Druckgrafiken zu erken-nen und dokumentieren anschaulich das Zeitgeschehen.

 

Besonders eindrucksvoll sind die Schilderungen der Soldaten vor und während des Ersten Weltkrieges, in denen zunächst noch der patriotische Übermut geschildert wird. Diese Euphorie endet aber abrupt, sobald die ersten Kriegshandlungen begonnen haben. Ab jetzt überwiegen Ängste ums eigene Überleben und die Sorgen um die Familien daheim. In der Folge werden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende dieses blutigen Krieges immer lauter.

 

Nach Kriegsende hatten vielen Familien den Verlust einzelner oder mehrerer Angehöriger zu beklagen, da die Männer, die als Soldaten in den Krieg gezogen waren, diesen entweder nicht überlebten, oder an Leib und Seele Schaden genom-men hatten.

 

 

Nach der Recherche und Beschreibung des Postkartenalbums kann ich für die Familie Rütten ein positives Fazit ziehen, da alle fünf Brüder meiner Großmutter mehr oder weniger unversehrt aus dem Krieg wieder heimgekehrt sind.

 

********************

Wim Poell

 

De zwerftocht van  het tweede portret van Petrus Polenius (1595-1667), abt van Kloosterkamp (1636-1664)

 

In jaarboek 5 van de vereniging Overkwartier van Gelre verscheen het artikel ' Petrus Polenius (1595-1667) ex Wachtendonk, een leven in beelden' van de hand van Wim Poell. Bij de research voor dit artikel had de schrijver o.a. ontdekt dat van deze Petrus Polenius (Peter Poell), naast het portret in het museum van Klooster-kamp, een tweede portret bestaat in bezit van Louis Berger, pastoor in Den Haag.

 

Bij de presentatie van dit jaarboek op 30 september 2017 in Venraij was deze Louis Berger eveneens uitgenodigd. Helaas bleek hij enige maanden eerder, in juli te zijn overleden. Begin 2018 ontvangt Webmaster Ger Geurtjens van de vereniging Overkwartier van Gelre een e-mail waarin het portret te koop wordt aangeboden. Webmaster Geurtjens stuurt de e-mail door naar de schrijver van het artikel Wim Poell. Ruim een week later wordt het portret door Wim Poell gekocht. Dan blijkt dat dit portret na een zwerftocht van eeuwen weer terugkeert in handen van de familie Poell.

 

In het artikel wordt deze zwerftocht en een aantal ontdekkingen beschreven, zoals de familierelatie tussen de familie Berger en de familie Poell en  de diverse plaatsen waar het portret heeft verbleven. Ook komen aan de orde de mogelijke opdracht-gever, wanneer het portret is geschilderd, alsmede enige kunsthistorische details. Tenslotte wordt een derde portret van een Peter Poell vermeld. Deze Peter Poell (1696-1763) is waarschijnlijk de kleinzoon van de broer van Petrus Polenius en evenals hij bekleedt hij een geestelijk ambt als pastoor van Wachtendonck, tevens deken van Krickenbeck.

 

 

In Jahrbuch 5 des Vereins Overkwartier van Gelre erschien den Beitrag ' Petrus Polenius (1595-1667) ex Wachtendonk, een leven in beelden' von Wim Poell. In der Recherche zu diesen Beitrag entdeckte der Schriftsteller u.a. dass von diesem Petrus Polenius (Peter Poell), neben dem Porträt im Museum des Kloosterkamp, ein zweites Porträt im Besitz war von Louis Berger, Pfarrer in Den Haag (NL).

 

Bei der Vorstellung dieses Jahrbuchs am 30. September 2017 in Venray (NL) war auch dieser Louis Berger eingeladen. Leider war er einige Monate zuvor, im Juli gestorben. Anfang 2018 erhält Webmaster Ger Geurtjens des Vereins Over-kwartier van Gelre ein E-Mail, in der das Porträt zum Kauf angeboten wird. Webmaster Geurtjens schickt die E-Mail an den Autor des Beitrages, Wim Poell. Kaum eine Woche später kauft Wim Poell das Porträt. Dann stellt sich heraus, dass dieses Porträt nach Jahrhunderten wieder in den Händen der Familie Poell zurückkehrt.

 

Der Beitrag beschreibt diese Wanderreise und eine Reihe von Entdeckungen, wie die familiäre Beziehung zwischen Familie Berger und Poell und die verschie-denen Orte, an denen das Porträt war. Auch wird beschrieben der mögliche Auf-traggeber, wer das Porträt gemalt hat und wann, sowie einige kunsthistorische Details. Schließlich wird noch ein drittes Porträt eines Peter Poell erwähnt. Dieser Peter Poell (1696-1763) ist vielleicht der Enkel des Bruders von Petrus Polenius und hat auch ein geistliches Amt bekleidet als Pfarrer von Wachtendonck, sowie auch Dekan von Krickenbeck.

 

 

********************

Jos Feller

 

De bestrijding van veeziekte in het Pruisisch Overkwartier van Gelre

 

Leven op het platteland was ook tijdens de Pruisische Periode voor de bevolking van het Gelders Overkwartier niet gemakkelijk. Niet alleen de schade die werd aangericht door vreemde legertroepen, landlopers en boevenbendes was aanzienlijk, daarbij kwam ook nog dat er geregeld besmettelijke ziektes uitbraken, zowel bij mensen als bij het kostbare vee.

Deze bijdrage beschrijft de pogingen van de Pruisische overheid om het leed van de boerenbevolking als gevolg van de gevreesde Hornvieh-Seuche zoveel mogelijk te voorkomen en de besmettelijke ziekte met allerlei maatregelen te bestrijden. Aan de hand van een aantal edicten en patenten, vooral uit de eerste helft van de 18e eeuw, wordt beschreven hoe men in geval van Maul- und Klauenseuche diende te handelen. De moderne lezer zal zich waarschijnlijk verbazen over een aantal Remedien en Preservativen zoals aderlaten en het laten drinken van gele zwavel opgelost in warm water, maar andere maatregelen zoals het vervoersverbod, het apart zetten van de zieke dieren en het omgaan met kadavers waren zeker zinvol.

Kortom, koning Friedrich Wilhelm heeft uit Landes-Väterlicher Vorsorge alles gedaan wat in die tijd mogelijk was om het leed van de arme boerenbevolking in het Pruisisch Overkwartier zoveel mogelijk te verzachten.

 

 

Das Leben auf dem Lande war für die Bewohner des 'Gelders Overkwartier' in der preußischen Zeit nicht einfach. Nicht nur die Schäden durch ausländische Armeetruppen, Landstreicher und Verbrecherbanden waren beträchtlich, dabei kam es auch regelmäßig zu ansteckenden Krankheiten, sowohl bei Menschen als auch bei den wertvollen Rindern.

Dieser Beitrag beschreibt die Versuche der preußischen Regierung das Leid der Landbevölkerung durch die gefürchteten Horn-Vieh Seuche so weit wie möglich zu verhindern und die ansteckende Krankheit mit allen möglichen Maßnahmen zu bekämpfen. Auf der Grundlage einer Reihe von Edicten und Patenten, insbesondere aus der erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, wird beschrieben wie man am Besten bei Maul- und Klauenseuche vorgeht. Der moderne Leser wird sich wahrscheinlich wundern über eine Reihe von Remedien en Preservativen wie 'zu Ader lassen' und das Trinken von in heisem Wasser aufgelöstem gelben Schwebel, aber andere Maßnahmen wie das Transportverbot, das Absetzen der kranken Tiere und der Umgang mit Kadavern waren sicherlich hilfreich.

 

Kurz gesagt, König Friedrich Wilhelm hat aus Landes-Väterlicher Vorsorge alles unternommen um das Leiden der armen Bauern im preußischen Overkwartier so gut wie möglich zu lindern.

 

********************